เกี่ยวกับเรา

                เจ้าของหนังสือ

1.ทำเนียบ "สถาปนิก วิศวกรรม วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง"

2.ทำเนียบ "อุตสาหกรรมไฟฟ้า เครื่องจักรกล"

3.วารสาร "ออบแบบ ก่อสร้าง วัสดุ"

4. รับจัดพิพม์งานทั่วไป

5. ผลิตกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ขนาดตามต้องการ 

รายละเอียดดังนี้

 

              1.ทำเนียบ "สถาปนิก วิศวกรรม วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง"

            หนังสือทำเนียบ   สถาปนิก วิศวกรรม วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจัดพิมพ์โดย บริษัท สื่อสารวิชาการ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์จัดทำหนังสือทำเนียบสถาปนิกวิศวกรรมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลา 23 ปี โดยได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยหลายๆ สถาบัน จัดทำหนังสือเพื่อเป็นสื่อกลางของนิสิต นักศึกษา สถาปนิก วิศวกรและเป็นสื่อกลางระหว่างบริษัท ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนบริษัทด้านสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงการก่อสร้างและออกแบบตกแต่งต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตลอดมา

              จากประสบการณ์ดังกล่าวและจากการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  ได้จัดทำหนังสือ ทำเนียบสถาปนิกวิศวกรรมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง”  ต่อเนื่องมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง บริษัทสถาปนิก บริษัทวิศวกรรม บริษัทผู้รับเหมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในวงการธุรกิจผู้ผลิต และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้านนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีความก้าวหน้าทันสมัยสำหรับผู้ประกอบการฯ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ โดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้รับเหมา สถาปนิก วิศวกรต่างๆ สามารถใช้เป็นคู่มือสื่อสารทางการตลาดและสามารถใช้เป็น Directoryที่รวบรวมรายละเอียด และSpecificationเอาไว้อย่างสมบูรณ์

      โดยจัดแบ่งเนื้อหาสาระภายในเล่มไว้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งานดังนี้

- ทำเนียบบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

- ทำเนียบบริษัทสถาปนิก บริษัทวิศวกรรม บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัทรับสร้างบ้าน บริษัทจัดสวน บริษัท   เฟอร์นิเจอร์และ ตกแต่งภายใน

- แนะนำระบบงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง

- แนะนำระบบงานต่างๆ เช่นงานดิน ถนน ฐานราก คอนกรีต เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง เหล็ก โลหะ พลาสติก ฯลฯ

                  ข้อมูลรายละเอียดของหนังสือ

                จำนวนหน้า ประมาณ 300 หน้า

                จำนวนพิมพ์ 50,000 เล่ม / ต่อปี
               ขนาด A4  มาตรฐาน ( กว้าง 8.5 นิ้ว สูง 11.75 นิ้ว ) เนื้อในหนังสือ กระดาษอาร์ตและปอนด์ อย่างดี จำหน่ายราคาเล่มละ  250 บาท

 

                           2.ทำเนียบ "อุตสาหกรรมไฟฟ้า เครื่องจักรกล"

                            เป็นหนังสือทำเนียบรายปี รวมรวมรายนามด้าน อุตสาหกรรมไฟฟ้า เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

                           3.วารสาร "ออบแบบ ก่อสร้าง วัสดุ"

                           เป็นวารสารฉบับพิเศษ ออกเป็นรายสะดวก โดยนำเสนอ ข้อมูล ข่าสาร บทความ เกี่ยวกับวงการ ออกแบบ สถาปนิก ก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 

                            4. รับจัดพิพม์งานทั่วไป

                             รับจัดพิมพ์ .....

                          แผ่นพับ โบว์ชัวร์ หนังสือองค์กร หนังสือสถาบันต่างๆ และสิ่งพิมพ์ทั่วไป 

                          5. ผลิตกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ขนาดตามต้องการ