ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ 25 เมย. 57

      ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์


รายการข้อมูล
ความถี่
ข้อมูล
เผยแพร่

กำหนดการ
เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล

โทรศัพท์
ที่อยู่อาศัย     
  ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุคนธ์ทิพย์0-2202-1907
  ข้อมูลการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุภาพร0-2202-1766
  ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุคนธ์ทิพย์0-2202-1907
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแนวราบไตรมาสQ1/5724 มิ.ย.57นงลักษณ์0-2202-1766
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยอาคารสูงไตรมาสQ1/5724 มิ.ย.57นงลักษณ์0-2202-1766
  ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
  ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ไตรมาสQ2/5718 ก.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช)
ไตรมาสQ1/5730 พ.ค.57สุคนธ์ทิพย์0-2202-1907
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
   -   สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปล่อยใหม่
   -   สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป คงค้าง
   -   สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปล่อยใหม่
   -   สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย คงค้าง

ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส

Q1/57
Q1/57
Q1/57
Q1/57

 23 พ.ค.57 
 23 พ.ค.57 
 23 พ.ค.57 
23 พ.ค.57

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
ธิดารัตน์

0-2645-9672
0-2645-9672
0-2645-9672
0-2645-9672
  อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยเดือนเม.ย.5720 พ.ค.57สุคนธ์ทิพย์0-2202-1907
อาคารสำนักงาน     
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงานไตรมาสQ1/5724 มิ.ย.57นงลักษณ์0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาอาคารสำนักงานคงค้างไตรมาสQ4/5624 ก.พ.56ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงานรายเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุภาพร0-2202-1766
ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย์     
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ไตรมาสQ1/5724 มิ.ย.57นงลักษณ์0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาศูนย์การค้า
  และห้างสรรพสินค้าคงค้าง
ไตรมาสQ1/5723 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์รายเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุภาพร0-2202-1766
โรงแรม-รีสอร์ท     
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรมไตรมาสQ1/5724 มิ.ย.57นงลักษณ์0-2202-1766
  ข้อมูลนักท่องเที่ยว 
  โดย กรมการท่องเที่ยว
ไตรมาสQ1/579 มิ.ย.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลโรงแรม-รีสอร์ท
  โดย กรมการท่องเที่ยว
รายปีปี 562 ก.ย. 57ธิดารัตน์0-2645-9672
   สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงแรมคงค้างไตรมาสQ1/5723 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
   ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ทรายเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุภาพร0-2202-1766
อุตสาหกรรม     
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรม
   และโรงงาน
ไตรมาสQ1/5724 มิ.ย.57นงลักษณ์0-2202-1766
  ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไตรมาสQ1/5727 มิ.ย.57สุภาพร0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงงานคงค้างไตรมาสQ1/5723 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรมรายเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุภาพร0-2202-1766
สนามกอล์ฟ     
  สนามกอล์ฟไตรมาสQ2/5730 ก.ค.57นงลักษณ์0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาสนามกอล์ฟคงค้างไตรมาสQ1/5723 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
ที่ดินเปล่า     
  ราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี 2551-2554     
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2555-2558     
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเปล่าคงค้างไตรมาสQ1/5723 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่ารายเดือน

มี.ค.57

15 พ.ค.57สุภาพร0-2202-1766
ดัชนีต่างๆ     
  ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ
  พัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI)
ไตรมาสQ1/575 เม.ย.57ศิรินันท์0-2202-1518
  ดัชนีราคาห้องชุดครึ่งปีH1/575 ก.ค.57รัตติยา0-2202-1518
  ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ครึ่งปีH1/574 ก.ค.57เดชชาติ0-2202-1761
  ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI)ไตรมาสQ1/575 เม.ย.57ศิรินันท์0-2202-1518
  ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้างรายเดือนเม.ย.5720 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
ข้อมูลอื่น ๆ     
  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  อสังหาริมทรัพย์
เดือนมี.ค.5730 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไตรมาส

Q1/57

23 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  จำนวนที่อยู่อาศัยสะสมทั่วประเทศปีปี 5610 เม.ย.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลประชากร ทั่วประเทศปีปี 5710 เม.ย.58ธิดารัตน์0-2645-9672
  จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน ปีปี 5610 เม.ย.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
   -   สินเชื่อเพื่อการเตรียมสถานที่ก่อสร้างคงค้าง
   -   สินเชื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารคงค้าง
   -   สินเชื่อเพื่องานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้าง
       ขนาดใหญ่คงค้าง
   -   สินเชื่อตัวแทนและนายหน้าซื้อขาย
        อสังหาริมทรัพย์คงค้าง
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส

ไตรมาส
Q1/57
Q1/57
Q1/57

Q1/57

23 พ.ค.57
23 พ.ค.57
23 พ.ค.57

23 พ.ค.57

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
ธิดารัตน์

ธิดารัตน์
0-2645-9672
0-2645-9672
0-2645-9672
0-2645-9672

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 25 เมษายน 2557

ที่มา : http://www.reic.or.th     (ศูนย์อสังหาริมทรัพย์)                                                                                                                       


 • SW2410.jpg
  ผลิตภัณฑ์ผนังซีเมนต์สำเร็จรูปSpeed Wallผนังซีเมนต์เพื่อการก่อสร้างอาคารประหยัดเวลาและค่าแรงงานในการก่อสร้าง สนใจติดต่อ063-363-1338 , 02-430-0959 E-mail : cc2550@gmail.comบจก.วันเดอ...

 • Uni_Aire2015-11.jpg
  UniAireส่งผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ติดต่อได้ที่ ปรียาวดี สุขสินธ์ เจ้าหน้าที่การตลาดบริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 69หมู่ 3 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540Facebook :...

 • KEMREX_Catalog_Tupp-6.jpg
  เสาเข็มเหล็ก งานฐานรากสำเร็จรูป ติดตั้งไว สะอาด เหมาะกับทุกสภาพพื้นที่ใช้แทนเสาเข็มอื่นๆได้ทุกประเภท ผลิตภัณฑ์จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด เสาเข็มเหล็ก มีข้อดีดังนี้ 1.ประหยัดเวลาและค...

 • 002.jpg
  ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่นส์ ออกแบบติดตั้งงระบบ โครงการแอชตัน เรสสิเด้นท์ 41 “คุณวรเทพ ศิริรัตน์อัสดร กรรมการบริหาร บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชันส์ จำกัด จับมือ คุณสุเมธ รัตน...

 • 3.jpg
  ประมวลภาพงานสถาปนิก 1-6 พ.ค. 2561/2018 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 • 1a2-ลงเว็บ.jpg
  บริษัท โดราสตีล จำกัด จับมือร่วมแบรนด์กับ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (บรรยายภาพ : จากซ้ายมือไปทางขวามือ) คนแรก...คุณวิชัย อักษรจินดารัตน์...

 • ตัวอย่างงานประชาสัมพันธ์ (1).jpg
  บริษัท ว.วลัย เทรดดิ้ง จำกัด รับตัดเหล็กด้วยเครื่องอัตโนมัติที่อยู่ 101 ม.8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.034 868 255 Fax.034 868 256 E-mail : worvalaitrading.sale@gm...

 • P_20170507_142036.jpg
  ประมวลภาพงานสถาปนิก 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 2-7 พ.ค. 2560

 • 013-จีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย)-9-8-2559-ok.jpg
  ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ของ จีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) บจก. โทร. 0-2158-1165-6 www.biowoodthailand.com

 • 1.jpg
  บริษัท ไทยเอเชียสแตนเลส จำกัด ThaiAsiaStainless ประกอบกิจการประเภท รับทำงานสแตนเลสตามแบบทุกชนิด จัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับทุกจังหวัดถังสแตนเลส ถังเก็บสารเคมี ถังผสมเครื่องดื่ม เครื่...

 • BC Ad.jpg
  บางกอกเซรามิค ตัวแทนจำหน่ายสุขภัณฑ์ บริษัท บางกอกเซรามิค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำต่างๆ บริษัท บางกอกเซรามิค จำกัด เลขที่1033/1 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุง...

 • สีนิปปอนเพนต์ ตอบโจทย์ทุกพื้นผิว.jpg
  สีนิปปอนเพนต์ ตอบโจทย์ทุกพื้นผิว บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาบ้านและอาคารคุณภาพสูง รุกตลาดสีโดยออกแคมเปญ#PaintAll Surface ตอบโจทย์...

 • 1.jpg
  เพราะอัตลักษณ์นั้น "สำคัญ"Identity through Building FACADE Technology by FAB & FORM อัตลักษณ์บ่งบอกความเป็นตัวตนที่แตกต่าง การนำเสนออัตลักษณ์นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดความเป็นตัวตน...

 • home.jpg
  ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพสูงจากจุดเริ่มต้นที่ บริษัท ภูเก็ตคอนกรีต 2007 จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพสูงในนาม บริษัท ทีพีไอคอนกรีต จำกัด ในพื้นที่บร...

 • Logo3_457x233.jpg
  งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2559 (TIFF 2016) งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2559 ครั้งที่ 20 หรือ TIFF 2016 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2559 ณ อาคารเดอะชาเลนเจอร์2 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและ...

 • 016.JPG
  นิปปอนเพนต์ ไทยแลนด์ ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด ครั้งที่ 5 ได้ผู้ชนะเลิศ บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง จำกัด จัดงานประกาศผลโครงการประกวด“นิปปอนเพนต์ ไทยแลนด์ ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด...

 • POM_0761.jpg
  ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมสีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดนำโดย นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ (ขวา) ผู้จัดการทั่วไปเข้า...

 • logo-08.png
  บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด โทร.02-613-8989E-mail:mkt@woodtect.com www.woodtect.com ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

 • unnamed2.jpg
  บริษัท ภูเก็ตกรุ๊ปเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ทำธุรกิจงานติดตั้งเซอร์วิส สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิคส์ได้แก่ กล้องวงจรปิด ประตูคีย์การ์ดควบคุมการเข้าออก , กลอนไฟฟ้า , อินเตอร์เน็ต เป็น...

 • DSC_0073.JPG
  เก็บตกบรรยากาศ งานสถาปนิก 58 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2558 ผ่านไปแล้วสำหรับ งานสถาปนิก 58 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ...

 • 8 Dilo .JPG
  DILO Carpet Tile – พรมแผ่น ถูกออกแบบมาให้สามารถซับแรงได้ ลดความเมื่อยล้าในการเดิน จึงเหมาะกับงานแสดงสินค้า Exhibition หรือ ออฟฟิศ เพราะมีลักษณะเป็นแผ่น สามารถเลือกลวดลายผสมผสานให้เ...

 • 9d15ca88.jpg
  ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ เห็นชอบโครงการปฏิรูปเร็วส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี แม้มีกระแสคัดค้าน แต่เสียงส่วนใหญ่ยังให้การสนับสนุน เดินหน้าสนับสนุนอย่างชัดเจนให้ประชา...

 • ลีโอนิคส์-003_บริจาคให้ราชภัฎลำปาง.jpg
  ลีโอนิคส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียว LEONICS ผู้นำด้านพลังงานทดแทนในอาเซียน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียว เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของโลก ...

 • Logo_Big_46x3KB.jpg
  TIFF 2015งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์2558 ระหว่าง 11-15 มีนาคม 2558 งานเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติ ที่ได้รับฉายาว่าเป็นงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและรวมเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ล้ำสมัยมากท...

 • led2_brochure.jpg

 • noname.jpg
  บริการรับจ้าง ตัด ฉลุไม้ MDF, Plaswood ด้วย เครื่อง CNC Router Machine. บริษัทสปาร์ คือผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องจักร CNC Engraving, CNC Router ,CNC Plasma, CNC Milling ,CNC Lathe mach...

 • unnamed.jpg
Visitors: 354,871