ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ 25 เมย. 57

      ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์


รายการข้อมูล
ความถี่
ข้อมูล
เผยแพร่

กำหนดการ
เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล

โทรศัพท์
ที่อยู่อาศัย     
  ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุคนธ์ทิพย์0-2202-1907
  ข้อมูลการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุภาพร0-2202-1766
  ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุคนธ์ทิพย์0-2202-1907
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแนวราบไตรมาสQ1/5724 มิ.ย.57นงลักษณ์0-2202-1766
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยอาคารสูงไตรมาสQ1/5724 มิ.ย.57นงลักษณ์0-2202-1766
  ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
  ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ไตรมาสQ2/5718 ก.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช)
ไตรมาสQ1/5730 พ.ค.57สุคนธ์ทิพย์0-2202-1907
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
   -   สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปล่อยใหม่
   -   สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป คงค้าง
   -   สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปล่อยใหม่
   -   สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย คงค้าง

ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส

Q1/57
Q1/57
Q1/57
Q1/57

 23 พ.ค.57 
 23 พ.ค.57 
 23 พ.ค.57 
23 พ.ค.57

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
ธิดารัตน์

0-2645-9672
0-2645-9672
0-2645-9672
0-2645-9672
  อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยเดือนเม.ย.5720 พ.ค.57สุคนธ์ทิพย์0-2202-1907
อาคารสำนักงาน     
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงานไตรมาสQ1/5724 มิ.ย.57นงลักษณ์0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาอาคารสำนักงานคงค้างไตรมาสQ4/5624 ก.พ.56ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงานรายเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุภาพร0-2202-1766
ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย์     
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ไตรมาสQ1/5724 มิ.ย.57นงลักษณ์0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาศูนย์การค้า
  และห้างสรรพสินค้าคงค้าง
ไตรมาสQ1/5723 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์รายเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุภาพร0-2202-1766
โรงแรม-รีสอร์ท     
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรมไตรมาสQ1/5724 มิ.ย.57นงลักษณ์0-2202-1766
  ข้อมูลนักท่องเที่ยว 
  โดย กรมการท่องเที่ยว
ไตรมาสQ1/579 มิ.ย.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลโรงแรม-รีสอร์ท
  โดย กรมการท่องเที่ยว
รายปีปี 562 ก.ย. 57ธิดารัตน์0-2645-9672
   สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงแรมคงค้างไตรมาสQ1/5723 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
   ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ทรายเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุภาพร0-2202-1766
อุตสาหกรรม     
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรม
   และโรงงาน
ไตรมาสQ1/5724 มิ.ย.57นงลักษณ์0-2202-1766
  ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไตรมาสQ1/5727 มิ.ย.57สุภาพร0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงงานคงค้างไตรมาสQ1/5723 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรมรายเดือนมี.ค.5715 พ.ค.57สุภาพร0-2202-1766
สนามกอล์ฟ     
  สนามกอล์ฟไตรมาสQ2/5730 ก.ค.57นงลักษณ์0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาสนามกอล์ฟคงค้างไตรมาสQ1/5723 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
ที่ดินเปล่า     
  ราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี 2551-2554     
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2555-2558     
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเปล่าคงค้างไตรมาสQ1/5723 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่ารายเดือน

มี.ค.57

15 พ.ค.57สุภาพร0-2202-1766
ดัชนีต่างๆ     
  ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ
  พัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI)
ไตรมาสQ1/575 เม.ย.57ศิรินันท์0-2202-1518
  ดัชนีราคาห้องชุดครึ่งปีH1/575 ก.ค.57รัตติยา0-2202-1518
  ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ครึ่งปีH1/574 ก.ค.57เดชชาติ0-2202-1761
  ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI)ไตรมาสQ1/575 เม.ย.57ศิรินันท์0-2202-1518
  ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้างรายเดือนเม.ย.5720 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
ข้อมูลอื่น ๆ     
  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  อสังหาริมทรัพย์
เดือนมี.ค.5730 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไตรมาส

Q1/57

23 พ.ค.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  จำนวนที่อยู่อาศัยสะสมทั่วประเทศปีปี 5610 เม.ย.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  ข้อมูลประชากร ทั่วประเทศปีปี 5710 เม.ย.58ธิดารัตน์0-2645-9672
  จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน ปีปี 5610 เม.ย.57ธิดารัตน์0-2645-9672
  สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
   -   สินเชื่อเพื่อการเตรียมสถานที่ก่อสร้างคงค้าง
   -   สินเชื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารคงค้าง
   -   สินเชื่อเพื่องานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้าง
       ขนาดใหญ่คงค้าง
   -   สินเชื่อตัวแทนและนายหน้าซื้อขาย
        อสังหาริมทรัพย์คงค้าง
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส

ไตรมาส
Q1/57
Q1/57
Q1/57

Q1/57

23 พ.ค.57
23 พ.ค.57
23 พ.ค.57

23 พ.ค.57

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
ธิดารัตน์

ธิดารัตน์
0-2645-9672
0-2645-9672
0-2645-9672
0-2645-9672

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 25 เมษายน 2557

ที่มา : http://www.reic.or.th     (ศูนย์อสังหาริมทรัพย์)                                                                                                                       

Visitors: 380,343