ทำเนียบผู้รับเหมาก่อสร้าง


ผู้รับเหมาก่อสร้าง
BUILDING CONTRACTORS


กำจรกิจ ก่อสร้าง บจก.
KUMJORNKIJ CONSTRUCTION CO., LTD.

141 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 2 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2619-7925, 0-2279-5066, 0-2278-3072, 0-2619-7926 โทรสาร 0-2619-7923

ธุรกิจหรือบริการ : รับเหมาก่อสร้าง

 

ก.รุ่งเรืองก่อสร้าง บจก.
K.RUNGRUENG CONSTRUCTION CO., LTD.

115/7 หมู่ 12 ถ.นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2944-1577, 0-2944-1588 โทรสาร 0-2944-1388  E-mail : krcconltd@yahoo.com

ธุรกิจหรือบริการ : รับงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน ทาสี ถมที่ พร้อมให้คำปรึกษาและประเมินราคา

 

à¡ÉÁ´Õ«Ò¹ì á͹´ì ¤Í¹«ÑÅá·¹·ì º¨¡. 

KASEM DESIGN & CONSULTANT

CO., LTD.

180/95 ÍÒ¤ÒÃÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì âÁà´ÔÃì¹ ¤Í¹â´ÇÔÇ

ÃÒÉ®ÃìºÙóР¡ÃØ§à·¾Ï 10140 â·ÃÈѾ·ì 0-2818-9881-2 â·ÃÊÒà 0-2818-1369  www.kasemdesign.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺÍ͡Ẻ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà ÊÃéÒ§¶¹¹

 

¡ÅØèÁºÃÔÉÑ·ÅÒ¡ÑÇÃìà·¤

49/7 ËÁÙè 9 ¶.¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡ µ.ºÒ§Áèǧ

Í.ºÒ§ãË­è ¨.¹¹·ºØÃÕ 11140 â·ÃÈѾ·ì 0-2443-7300 (Íѵâ¹ÁÑµÔ 18 ¤ÙèÊÒÂ) â·ÃÊÒà 0-2443-7319-20 E-mail : info@laquatech.com  www.laquatech.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéàªÕèÂǪҭ´éÒ¹Ãкº¡Ñ¹«ÖÁ, Ãкº»éͧ¡Ñ¹ä¿, ©¹Ç¹¡Ñ¹¤ÇÒÁÃé͹áÅÐàÊÕ§, ÃкºÃкÒÂÍÒ¡ÒÈ, Expansion Joint, áÅÐÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§¾ÔàÈÉ

 

à¡éÒ¨ÑèÇ º¨¡.

KAO JEW CO., LTD.

107 «.ÅÒ´¾ÃéÒÇ 96 ¶.ÅÒ´¾ÃéÒÇ Çѧ·Í§ËÅÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230 â·ÃÈѾ·ì 0-2539-6896 â·ÃÊÒà 0-2530-4472

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺÍ͡ẺáÅÐÃѺàËÁÒ

¡èÍÊÃéÒ§

¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ 56 º¨¡.

CONSTRUCTION 56 CO., LTD. 

30/139 µ.ÅÓÅÙ¡¡Ò Í.ÅÓÅÙ¡¡Ò ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12150 â·ÃÈѾ·ì 0-2560-0218 â·ÃÊÒà 0-2692-0005 E-mail : construction56@yahoo.com  www.construction56.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ âçáÃÁ ;ÒÃì·àÁé¹·ì Êӹѡ§Ò¹ âç§Ò¹ ÍÒ¤ÒþҳԪÂì ÃÕÊÍÃì· ºéÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑ §Ò¹µ¡áµè§ÀÒÂã¹ ÃѺÍ͡Ẻ§Ò¹Ê¶Ò»ÑµÂ¡ÃÃÁ

 

¤ÃÔÊàµÕ¹ÕáÅйÕÅàÊç¹ (ä·Â) ºÁ¨.

CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL.

451 ¶.ÅÒ«ÒÅ (ÊØ¢ØÁÇÔ· 105) ºÒ§¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10260 â·ÃÈѾ·ì 0-2398-0158 â·ÃÊÒà 0-2398-9860 E-mail : customer@cn-thai.co.th www.cn-thai.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

¤ÇÍÅÔµÕéàÎéÒÊì ºÁ¨.

QUALITY HOUSES CO., LTD.

1 ÍÒ¤ÒäÔÇàÎÒÊì ÅØÁ¾Ô¹Õ ªÑé¹ 7 ¶.ÊÒ·Ããµé ·Øè§ÁËÒàÁ¦ ÊÒ·Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ·ì 0-2677-7000 â·ÃÊÒà 0-2677-7005 E-mail : info@qh.co.th www.qh.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ·ÑèÇä» ºéÒ¹¨Ñ´ÊÃÃ

 

¤Í¹à¹ÅÊì àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ (»ÃÐà·Èä·Â) º¨¡.

CONNOLS ENGINEERING (THAILAND)

CO., LTD.

48/53 ËÁÙè 7 ¶.ºØ­¤ØéÁ µ.¤Ù¤µ Í.ÅÓÅÙ¡¡Ò ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12130 â·ÃÈѾ·ì 0-2900-9000-5

â·ÃÊÒÃ 0-2922-7400 E-mail : sales@connols.co.th www.connols.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃÍ͡ẺáÅСèÍÊÃéÒ§ ºÃÔ¡ÒôéÒ¹¡Òõ¡áµè§ÀÒÂ㹡ÒèѴ¡ÒÃâ»ÃਤáÅСÒáèÍÊÃéÒ§

 

¤Í¹à·¤ ¡ÃØê» º¨¡.

CONTECH GROUP CO., LTD.

22/224 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 136 ¶.ÃÒÁ¤Óá˧ ÊоҹÊÙ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 â·ÃÈѾ·ì 0-2373-1136-7 â·ÃÊÒà 0-2373-4671 E-mail : sivapa@yahoo.com www.contech-group.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ §Ò¹Í͡Ẻ ÃѺµÃǨÊͺÍÒ¤ÒõÒÁ¡®ËÁÒ áÅÐÃѺ»ÃÖ¡ÉÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒþҳԪÂì ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ÍÒ¤Òà Êӹѡ§Ò¹áÅÐâç§Ò¹

à¤-à·¤ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ ºÁ¨.

K-TECH CONSTRUCTION PCL.

193/116-119 àŤÃѪ´ÒÍÍ¿¿ÔȤÍÁà¾Åç¡«ì ªÑé¹ 28 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ¤ÅͧàµÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·ÃÈѾ·ì 0-2264-0669-77 â·ÃÊÒà 0-2264-0678  E-mail: ir@ktech.co.th www.ktech.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

à¤Ãà´¹« ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ á͹´ì ´Õä«¹ì º¨¡.

CREDENCE CONSTRUCTION &

DESIGN CO., LTD.

8/11 ¶¹¹Êؤ¹¸ÊÇÑÊ´Ôì ÅÒ´¾ÃéÒÇ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230 â·ÃÈѾ·ì 0-2932-8189 â·ÃÊÒà 0-2935-4438 E-mail : credence.cons@gmail.com www.cre-dence.com 

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺ¡Í͡ẺáÅÐÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ºéÒ¹ ÍÒ¤Òà Êӹѡ§Ò¹

 

à¤àÍÊºÕ àÍç¹àµÍÃìä¾ÃÊì º¨¡.

KSB ENTERPRISES CO.,LTD.

567 ªÑé¹ 3 Ëéͧ 301-302 ¶.àÊÃÕ 6 á¢Ç§ÊǹËÅǧ ࢵÊǹËÅǧ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 â·ÃÈѾ·ì 081-735-0505 â·ÃÊÒà 0-2860-6291 E-mail : paphada@uniway.co.th  www.ksbenterprises.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡Ẻ ¡èÍÊÃéÒ§

µ¡áµè§ÀÒÂã¹

 

¨ÑÊÁÔ¹ ä·ÂÍÔ¹àµÍÃìà·¤ º¨¡.

JUSMIN THAI INTERTECH CO., LTD.

24/3 ËÁÙè 4 ¶.ÃèÁà¡ÅéÒ ¤ÅͧÊÒÁ»ÃÐàÇÈ ÅÒ´¡Ãкѧ ¡ÃØ§à·¾Ï 10520 â·ÃÈѾ·ì 0-2915-1586, 029152715 â·ÃÊÒà 0-2915-2714 E-mail : keaw@anet.net.th  www.cre-dence.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ §Ò¹¾è¹Êաѹ¤ÇÒÁÃé͹ §Ò¹¡Ñ¹«ÖÁ §Ò¹·ÒÊÕ §Ò¹¾×é¹ Epoxy §Ò¹ËÅѧ¤Ò àÁ·ÑŪյ §Ò¹·Óâ¤Ã§àËÅç¡

 

à¨.¾Õ.àÍÊ. ¡ÃØê» º¨¡.

JPS GROUP CO., LTD.

2764/1 ¶¹¹¡Ãا෾-¹¹·ºØÃÕ á¢Ç§ºÒ§«×èÍ à¢µºÒ§«×èÍ ¡ÃØ§à·¾Ï 10800 â·ÃÈѾ·ì 0-2903-2643-5 â·ÃÊÒà 0-2903-2998 E-mail : jps_group@hotmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà âç§Ò¹ ºéÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑ ;ÒÃìµàÁ¹µì Êӹѡ§Ò¹ áÅЧҹ¡èÍÊÃéÒ§

à¨.àÍ.¾Õ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

J.A.P. CONSTRUCTION CO., LTD.

7/65 «.¾Ø·¸ºÙªÒ36 ¶.¾Ø·¸ºÙªÒ ºÒ§Á´ ·Ø觤ÃØ ¡ÃØ§à·¾Ï 10140 â·ÃÈѾ·ì 0-2426-5142-3, 0-2433-8877 â·ÃÊÒà 0-2870-6588

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ Í͡Ẻ¡èÍÊÃéÒ§ ÍÒ¤Òà ºéÒ¹ âç§Ò¹·ÑèÇä»

  

à¨à¹ÍÃÑÅ à͹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§ ºÁ¨.

GENERAL ENGINEERING PCL.

44/2 ËÁÙè 2 ¶.µÔÇÒ¹¹·ì µ.ºÒ§¡Ð´Õè Í.àÁ×ͧ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12000 â·ÃÈѾ·ì 0-2501-1055 , 0-2501-2020 â·ÃÊÒà 0-2501-2134 , 0-2501-2468 E-mail : gel@gel.co.th  www.gel.co.th    

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ àÊÒà¢çÁ¤Í¹¡ÃÕµÍÑ´áç ¾×鹤͹¡ÃÕµÍÑ´áç㹷Õ誹ԴäÃé¤Ò¹ ¼¹Ñ§¤Í¹¡ÃÕµÊÓàÃç¨ÃÙ» ¾×鹤͹¡ÃÕµ¡Öè§ÊÓàÃç¨ÃÙ»

 

à¨ÃÔ­´Õ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

JAROENDEE CONSTRUCTION CO., LTD.

222 ËÁÙè 2 µ.¡Óᾧáʹ Í.¡Óᾧáʹ ¨.¹¤Ã»°Á 73140 â·ÃÈѾ·ì 086-337-5947, 089-919-2840 E-mail : mana_bang@yahoo.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : â¤Ã§¡ÒÃËéͧ¾Ñ¡ Ë;ѡ   

 

à¨ÃÔ­ÃѪ¾§Éì (1998) º¨¡.

JAREONRACHAPONG (1998) CO., LTD.

269/121 «.¨ÃѭʹԷǧÈì 35 ¶.¨ÃѭʹԷǧÈì ºÒ§¢Ø¹ÈÃÕ ºÒ§¡Í¡¹éÍ ¡ÃØ§à·¾Ï 10700 â·ÃÈѾ·ì 0-2418-4390 â·ÃÊÒà 0-2864-7612

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

ª.¡ÒêèÒ§ ºÁ¨.

CH. KARNCHANG CO., LTD.

587 ÍÒ¤ÒÃÇÔÃÔÂжÒÇà ¶.ÊØ·¸ÔÊÒÃÇÔ¹Ô¨©Ñ ´Ô¹á´§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 â·ÃÈѾ·ì 0-2277-0460, 0-2275-0026 â·ÃÊÒà 0-2275-7029  www.ch-karnchang.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§·ÑèÇä»

 

ªÑ¾ԷѡÉì ˨¡.

61/40 «.ÊØ¢ØÁÇÔ· 26 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· ¤ÅͧµÑ¹ ¤ÅͧàµÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·ÃÈѾ·ì 0-2258-8926, 026612066-8â·ÃÊÒà 0-2259-7273

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ áÅÐÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

ªÒ­¹¤ÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁ º¨¡.

CHANNAKORN ENGINEERING CO., LTD.

50/1 ËÁÙè 20 «.¹Ø¡ÙŸà ¶.§ÒÁǧÈì§Ò¹ ÅÒ´ÂÒÇ ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·ÃÈѾ·ì 0-2105 0999 â·ÃÊÒà 0-2589-2932  www.channakorn.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒÍ͡Ẻ áÅСèÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃâç§Ò¹

àªç¤¤Í¹ â»Ãà¿ÊªÑè¹¹ÍÅ ÍÔ¹Êà»ç¤ªÑè¹ º¨¡.

CHECKCON PROFESSION

INSPECTION CO., LTD. 

77/2 ËÁÙè 4 ¶.ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ á¢Ç§Í¹ØÊÒÇÃÕÂì ࢵºÒ§à¢¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10220 â·ÃÈѾ·ì 0-2937-1659 â·ÃÊÒà 0-2937-1658  E-mail : checkcon@gmail.com  www.checkcon.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ ºÃÔËÒçҹ¡èÍÊÃéÒ§ ¤Çº¤ØÁ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§

 

⪤¾Ñ²¹Ò ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

CHOKPATTANA CONSTRUCTION

CO., LTD.

184/198 ¿ÍÃÑÁ ·ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 29 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ËéÇ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10320 â·ÃÈѾ·ì 0-2247-9442-3 â·ÃÊÒà 0-2246-2561 E-mail : info@chokpattana.co.th   www.chokpattana.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺ§Ò¹Í͡Ẻ ¡èÍÊÃéÒ§ âç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ âç俿éÒ »ÃѺ»ÃاÍÒ¤Òà áÅЧҹµ¡áµè§ÀÒÂã¹

 

⪤͹ѹµì ºÔÇ´Ôé§ º¨¡.

CHOKANUN BUILDING CO., LTD.

26 «.Íè͹¹Øª 66/1 ÊǹËÅǧ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 â·ÃÈѾ·ì 0-2721-1144 â·ÃÊÒà 0-2704-6300 E-mail: homeuds@gmail.com 

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà :  ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ ºéÒ¹ ÍÒ¤Òà âç§Ò¹ ¶¹¹ §Ò¹µ¡áµè§ÀÒÂã¹ ÃéÒ¹¤éÒ ÃéÒ¹ÍÒËÒà «èÍÁá«Á·ÒÊÕÍÒ¤Òà ÏÅÏ

 

«Ô¹à·ç¤ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ ºÁ¨.

SYNTEC CONSTRUCTION PCL.

555/7-11 «.ÊØ¢ØÁÇÔ· 63 (àÍ¡ÁÑÂ) ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· ¤ÅͧµÑ¹à˹×Í ÇѲ¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·ÃÈѾ·ì0-2381-6332-3 µèÍ 330 â·ÃÊÒà 0-2711-5183 www.synteccon.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃ

 

«Ô¹ÔàÁ¨ áÁ¤á¤¹Ô¤ÍÅ º¨¡.

SYNIMAGE MECHAMICAL CO., LTD.

2468 ¶.ÅÒ´¾ÃéÒÇ ¤Åͧ¨Ñè¹ ºÒ§¡Ð»Ô ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 â·ÃÈѾ·ì 0-2934-2442 â·ÃÊÒà 0-29341441 E-mail : contact@synimagethai.com  www.synimagethai.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§-ÇÒ§·èÍ §Ò¹¶Ñ§ µÔ´à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã µèÍàµÔÁäŹì¼ÅÔµ

 

«Ôâ¹-ä·Â àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ á͹´ì

¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ ºÁ¨.

SINO-THAI ENGINEERING &

CONSTRUCTION PCL.

32/59-60 ÍÒ¤ÒêÔâ¹-ä·Â ·ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 27-30 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· 21 (ÍâÈ¡) ¤ÅͧàµÂà˹×Í ÇѲ¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·ÃÈѾ·ì 0-2610-4900 â·ÃÊÒà 0-2260-1339 E-mail : information@stecon.co.th www.stecon.co.th 

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

«Õ.«Õ.´ÑººÅÔÇ º¨¡.

C.C.W. CO., LTD.

199/1 «.ÂÒÊÙº 1 ¶.ÇÔÀÒÇ´Õ-ÃѧÊÔµ ¨ÍÁ¾Å ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·ÃÈѾ·ì 02-272-0253-4, 0-2272-2003 â·ÃÊÒà 0-2617-4091 E-mail : ccwmail@gmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ÇҧἹ Í͡Ẻ ¤Çº¤ØÁ ¡ÒáèÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ì ËéÒ§ÊÃþÊÔ¹¤éÒ

 

«Õ.ÍÕ.àÍÊ. º¨¡.

C.E.S. CO., LTD.

90/40-41 ÍÒ¤ÒÃÊÒ·Ã¸Ò¹Õ 1 ªÑé¹ 15 ¶.ÊÒ·Ãà˹×Í ÊÕÅÁ ºÒ§ÃÑ¡ ¡ÃØ§à·¾Ï 10500 â·ÃÈѾ·ì 0-2636-7788, 0-2636-8699 â·ÃÊÒà 0-2636-6200

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

«Õ·Õ«ÕäÍ (»ÃÐà·Èä·Â) º¨¡.

CTCI (THAILAND) CO., LTD.

825 ÍÒ¤ÒÃä¾âè¹ì¡Ô¨¨Ò·ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 19 ¶.ºÒ§¹Ò-µÃÒ´ ¡Á.4 ºÒ§¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10260 â·ÃÈѾ·ì 0-2769-6888 â·ÃÊÒà 0-2769-6817, 0-2769-6819  www.ctci.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§·ÑèÇä» ãËéºÃÔ¡ÒôéÒ¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ

 

«ÕÇÐÍÔÊ· º¨¡.

SIVAIST CO., LTD. 67/10

¶.áλ»ÕéáŹ´ì ¤Åͧ¨Ñè¹ ºÒ§¡Ð»Ô ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 â·ÃÈѾ·ì 0-2734-0735 â·ÃÊÒà 0-2734-0733 E-mail : sivaist@gmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡Ẻ ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ áÅÐãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ

 

«ÕÇÔÅ´Õ«Ò¹ì¡ÃÙê» º¨¡.

CIVIL DESIGN GEOUP CO., LTD.

14/55 ËÁÙè 1 «ÍÂÊØÀÒ¾§Éì 8 ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì á¢Ç§Ë¹Í§ºÍ¹ ࢵ»ÃÐàÇÈ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 â·ÃÈѾ·ì 0-2748-1490-7, 0-2748-1151 â·ÃÊÒà 0-2237-2210  www.cdgroup.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺ»ÃÖ¡ÉÒÍ͡Ẻ ºÃÔ¡ÒÃâ¤Ã§¡Òà ¤Çº¤ØÁ§Ò¹áÅÐÇҧἹ

 

«Õàͪ«Õ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ º¨¡.

CHC ENGINEERING CO., LTD.

83/115 «.ªÔ¹à¢µ 2 ¶.§ÒÁǧÈìÇÒ¹ ·Øè§ÊͧËéͧ ËÅÑ¡ÊÕè ¡ÃØ§à·¾Ï 10210 â·ÃÈѾ·ì 0-2580-7465, 0-2580-0336 â·ÃÊÒà 0-2580-7466 E-mail : chceng@loxinfo.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

«Õ¿â¡é ºÁ¨.

SEAFCO PCL.

144 ¶¹¹¾ÃÐÂÒÊØàù·Ãì á¢Ç§ºÒ§ªÑ¹ ࢵ¤ÅͧÊÒÁÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10510 â·ÃÈѾ·ì 0-2919-0090-7, 0-2919-3360-5 µèÍ 220  â·ÃÊÒà 0-2518-3088 E-mail: seafco@seafco.co.th www.seafco.co.th 

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà :  ¡èÍÊÃéÒ§°Ò¹ÃÒ¡ §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§¡Óᾧä´ÍÒá¿ÃÁÇÍÅÅì §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§àÊÒà¢çÁà¨ÒÐẺàËÅÕèÂÁ §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§ÊÃéÒ§ãµé´Ô¹ §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁâ¸ҷÑèÇä»  §Ò¹»ÃѺ»Ãا¤Ø³ÀÒ¾´Ô¹

 

à«ç¹àµÍÃì ÍÍ¿ Êáµ¹´ÒÃì´ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§

º¨¡.

CENTER OF STANDARD ENGINEERING

CO., LTD.

39/3-4 «. 24 ÅÒ´¾ÃéÒÇ á¢Ç§Çѧ·Í§ËÅÒ§ ࢵÇѧ·Í§ËÅÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 â·ÃÈѾ·ì 0-2934-1941-8 â·ÃÊÒà 0-2934-1949 

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡Ạ¤Çº¤ØÁ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§

 

á«Áá¾¹ ÍÔ¹àµÍÃìà·Ã´ º¨¡.

SAMPAN INTERTRADE CO., LTD.

329 «ÍÂÍØ´ÁÊØ¢ 26 á¢Ç§ºÒ§¹Ò ࢵºÒ§¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10260 â·ÃÈѾ·ì 0-2753-7523-4

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ ÃѺàËÁÒ§Ò¹´éÒ¹¡ÃШ¡ áÅÐÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ

 

â«ÅÔ´ ¤Í¹«ÑÅáµ¹·ì º¨¡.

SOLID CONSULTANT CO., LTD.

54/224 ¶.ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ á¢Ç§¤Ñ¹¹ÒÂÒÇ à¢µ¤Ñ¹¹ÒÂÒÇ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230 â·ÃÈѾ·ì 0-2509-2446-8, 08-9921-1998 â·ÃÊÒà 0-2509-2447

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺÍ͡Ẻ ¤Çº¤ØÁ§Ò¹ µÃǨÊͺÍÒ¤Òà áÅЧҹÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§·Ø¡ª¹Ô´

 

³Ñ°¾§Èìá·Ã¤àµÍÃì º¨¡.

NUTTAPHONG TRACTOR CO., LTD. 

Êӹѡ§Ò¹ãË­è 17 «.ÇÔÀÒÇ´ÕÃѧÊÔµ 16/35 ¶.ÇÔÀÒÇ´ÕÃѧÊÔµ á¢Ç§´Ô¹á´§ ࢵ´Ô¹á´§ ¡ÃØ§à·¾Ï â·ÃÈѾ·ì 0-2691-4072 â·ÃÊÒà 0-2690-0051 ÊÒ¢ÒÀÙà¡çµ 113/1 ËÁÙè 8 µ.»èÒ¤ÅÍ¡ Í.¶ÅÒ§ ¨.ÀÙà¡çµ â·ÃÈѾ·ì 0-7627-2419 â·ÃÊÒà 0-7617

-2447 E-mail: nptractor_pk@ptractor.com www.ptractor.com 

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§·Ò§ ¶¹¹ Êоҹ ÃкºÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ ¡èÍÊÃéÒ§·èÒà·ÕºàÃ×Í Marina ãËéàªèÒà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡Å˹ѡ ¨Ó˹èÒ¤͹¡ÃÕµ¼ÊÁàÊÃç¨

³ ͧÈÒà˹×Í º¨¡.

NORTH THAI BUILDER CO., LTD.

51 ¶.ºÓÃاÃÒɯÃì «. 4 µ.ÇÑ´à¡µØ Í.àÁ×ͧ ¨.àªÕ§ãËÁè â·ÃÈѾ·ì 0-5332-1864  Hotline : 089-701-6262,082-890-3532 â·ÃÊÒà 0-5332-1864  E-mail : norththaibuilber@gmail.com www.norththaibuilder.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡ẺáÅСèÍÊÃéÒ§

 

´§ÂÒ§ 29 àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ º¨¡.

DONGYANG 29 ENGINEERING CO., LTD.  

58/318 ËÁÙè 11 ¶.ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ 3 á¢Ç§ÁÕ¹ºØÃÕ à¢µÁÕ¹ºØÃÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10510 â·ÃÈѾ·ì 0-2916-4996 â·ÃÊÒà 0-2916-8485 E-mail : dongyang29engineering@gmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§·ÑèÇä» 

 

´ÑººÅÔÇàͪáÍÅ (»ÃÐà·Èä·Â) º¨¡.

WHL (THAILAND) CO., LTD.

12/555 ¶.ºÒ§¹Ò-µÃÒ´ ¡Á. 5.5 µ.ºÒ§¾ÅÕãË­è Í.ºÒ§¾ÅÕ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10540 â·ÃÈѾ·ì 0-2316-1250 â·ÃÊÒà 0-2316-1335 E-mail : info@whl-thai.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

´ÒµÑéÁ ä·Â ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

DATUM THAI CONSTRUCTION CO., LTD.

68 «.ÃÒÁ¤Óàà˧ 26/1 ¶.ÃÒÁ¤Óá˧ ËÑÇËÁÒ¡ ºÒ§¡Ð»Ô ¡Ãا෾Ï10240 â·ÃÈѾ·ì 0-2732-1060-3, 0-2374-2916 â·ÃÊÒà 0-2374-9229  www.datum-ppm.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

´Õ.à¤.à¨. ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

DKJ CONSTRUCTION CO., LTD.

22/42 ËÁÙè 2 ¶.Êؤ¹¸ÊÇÑÊ´Ôì ÅÒ´¾ÃéÒÇ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230 â·ÃÈѾ·ì 0-2553-2781-9 â·ÃÊÒà 0-2553-2780 E-mail : info@dkj-group.com  www.dkj-group.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

´Õ¤Í¹ ÍÔ¹àµÍÃìà·¤ º¨¡.

DE-CON INTERTECH CO., LTD.

3/112 ÍÒÃì«ÕàÍ ºÅçÍ¡¨Õ ¶.¾ÃÐÃÒÁ 9 ºÒ§¡Ð»Ô ËéÇ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10320 â·ÃÈѾ·ì 0-2641-5006 â·ÃÊÒà 0-2641-5006 E-mail : decon_intertech@yahoo.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃã¹Êèǹâ¤Ã§ÊÃéÒ§ §Ò¹Ê¶Ò»ÑµÂì §Ò¹Ãкº áÅÐÃѺÊÃéÒ§ÊÃÐÇèÒ¹éÓ

 

´ÕäÅ¹ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

DEELINE CONSTRUCTION CO., LTD.

8/1 «.¤ÕÃÕ (ÊØ¢ØÁÇÔ· 7) µ.ËéÇÂâ»è§ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÐÂͧ 21150 â·ÃÈѾ·ì 0-3868-4997-8 â·ÃÊÒà 0-3869-2646  www.dee-line.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ºÃÔ¡Òçҹ·Ò§´éÒ¹â¤Ã§ÊÃéÒ§àËÅç¡ ·èÍ ¶Ö§ ¼ÅÔµáÅÐÍ͡ẺµÔ´µÑé§

à´ªÒªÒ­ º¨¡.

DECHACHAN CO., LTD.

60/8 ¶.ºÃÁÃÒªª¹¹Õ á¢Ç§µÅÔ觪ѹ ࢵµÅÔ觪ѹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10170 â·ÃÈѾ·ì 0-2880-8797, 0-2434-9892 â·ÃÊÒà 0-2434-9893  www.dechachan.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ºéÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑ ÍÒ¤Òà Êӹѡ§Ò¹ âç§Ò¹

 

µÃÕäÇâè¹ì º¨¡.

TREEWAIROJ CO., LTD.

37/22 ËÁÙèºéÒ¹à»ÕèÂÁÊØ¢ «.Ãѵ¹Ò¸ÔàºÈÃì 34 ¶.Ãѵ¹Ò¸ÔàºÈÃì µ.ºÒ§¡ÃÐÊÍ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 â·ÃÈѾ·ì 0-2926-5597 â·ÃÊÒà 0-2926-5597 E-mail : lee_thanakit@yahoo.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡Ẻ ¡èÍÊÃéÒ§ µ¡áµè§ µèÍàµÔÁ

 

àµÕÂÇΧ ÊÕÅÁ º¨¡.

TEO HON SILOM CO., LTD.

2/3 ºÒ§¹Ò·ÒÇàÇÍÃì ºÕ ªÑé¹ 16-17 ¶.ºÒ§¹Ò-µÃÒ´ ¡Á.65 µ.ºÒ§á¡éÇ Í.ºÒ§¾ÅÕ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10541 â·ÃÈѾ·ì 0-2312-0045-69 â·ÃÊÒà 0-2312-0700-4 www.teohong.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

âµâÂ-ä·Â ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹ º¨¡.

TOYO-THAI CORPORATION LTD.

159/41-44 ÍÒ¤ÒÃàÊÃÔÁÁԵ÷ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 27-30 «.ÊØ¢ØÁÇ·Ô 21 ¶.ÍâÈ¡ ¤ÅͧàµÂà˹×Í ÇѲ¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·ÃÈѾ·ì 0-2560-8505 â·ÃÊÒà 0-2260-5825-6  www.toyo-thai.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä» Í͡ẺÇÔÈÇ¡ÃÃÁ Í͡Ẻâç§Ò¹ ÍÒ¤ÒÃÍصÊÒË¡ÃÃÁ

 

äµÃ¡ÃØê» ÃѪ´Ò º¨¡.

TRIGROUP RAJCHADA CO., LTD.

158 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ËéÇ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 â·ÃÈѾ·ì 0-2247-3130-5 â·ÃÊÒà 0-2246-1720

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

äµÃ-àÍç¹ â«ÅÙªÑè¹ º¨¡.

TRI-EN SOLUTION CO., LTD.

31 «.⪤ªÑ 4 «Í 81 ¶.ÅÒ´¾ÃéÒÇ ÅÒ´¾ÃéÒÇ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230 â·ÃÈѾ·ì 0-2942-

2538 â·ÃÊÒÃ 0-2942-2499 E-mail : trien@ji-net.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ ¡èÍÊÃéÒ§áÅЫèÍÁºÓÃا¶¹¹ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒáèÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃÊ٧㹻ÃÐà·Èä·Â 

·Ô¾Ò¡Ã º¨¡.

TIPAKORN CO., LTD.

119 ËÁÙè 16 ¶.ÊØÇÔ¹·Ç§Èì á¢Ç§ÁÕ¹ºØÃÕ à¢µÁÕ¹ºØÃÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10510 â·ÃÈѾ·ì 0-2918-5500 â·ÃÊÒà 0-2918-9563-4 E-mail : info@tipakorn.co.th  www.tipakorn.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§¶¹¹ Êоҹ §Ò¹ªÅ»Ãзҹ §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ ·ÑèÇä»

 

·Õ.à¤. á¿Åµ¿ÅÍÃì º¨¡.

T.K. FLATFLOOR CO., LTD.

309 ËÁÙè 6 ¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÊÒÂäËÁ ࢵÊÒÂäËÁ ¡ÃØ§à·¾Ï 10220 â·ÃÈѾ·ì 0-2152-8010-1 â·ÃÊÒà 0-2152-8009 E-mail : siwo@ksc.th.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

·Õ-¤Í¹ ÍÔàÅ礷ÃÔ¤ º¨¡.

T-CON ELECTRIC CO., LTD.

136/4-18 ËÁÙè 1 ¶.ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ 1 ºÒ§á¤ ¡ÃØ§à·¾Ï 10160 â·ÃÈѾ·ì 0-2454-2977-9, 0-2454-6995-9 â·ÃÊÒà 0-2413-4110  www.t-conelectric.com

 ¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ§Ò¹Ãкºä¿¿éÒ ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

·Õ«Õ«ÕáŹ´ì º¨¡.

TCC LAND CO., LTD.

1 ÍÒ¤ÒÃàÍçÁä¾Ãì·ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 54 ¶¹¹ÊÒ·Ããµé á¢Ç§ÂÒ¹¹ÒÇÒ à¢µÊÒ·Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 â·ÃÈѾ·ì 0-2227-9444 â·ÃÊÒà 0-2659-5757 E-mail : info@tccland.com   www.tccland.com   

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ãËéºÃÔ¡ÒôéÒ¹ÍÊѧËÒ

ÃÔÁ·ÃѾÂì¤ÃºÇ§¨Ã

  

·Õ ÇÒ ÍÔ¹àµÍÃìºÔÇ·ì º¨¡.

T Y INTERBUILD CO., LTD.

855 «.¾Ñ²¹Ò¡Òà ¶.¾Ñ²¹Ò¡Òà á¢Ç§»ÃÐàÇÈ à¢µ»ÃÐàÇÈ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 â·ÃÈѾ·ì 0-2321-0922 â·ÃÊÒà 0-2321-6313

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ ºéÒ¹ ÍÒ¤ÒÃ

  

·ÕàÍÊÍÒÃì á¾Å¹¹Ôè§ á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹

º¨¡.

TSR PLANNING AND CONSTRUCTION

CO.,LTD.

101/459 ËÁÙè4 ¶¹¹Ãѵ¹Ò¸ÔàºÈÃì Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 â·ÃÈѾ·ì 0-2921-8817, 0-2921-8192 â·ÃÊÒà 0-2921-8192 www.tsrplanningcon.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : §Ò¹¡ÒÃÍ͡Ẻ §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ §Ò¹ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃáÅСèÍÊÃéÒ§âç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ

෤⹠ºÔÇà´ÍÃì (2001) ˨¡.

TECHNO BUILDER (2001) LTD., PART.

523/25 ËÁÙè 3 ¶.ÁÔµÃÀÒ¾-˹ͧ¤Ò µ.¨ÍËÍ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30310 â·ÃÈѾ·ì 0-4492-2594, 08-1876-2560 â·ÃÊÒà 0-4492-8544  www.techno-builder.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ §Ò¹â¤Ã§¡Òà ºéÒ¹¤Ø³ÀÒ¾ ÃÕÊÍÃì· âç§Ò¹

 

à·¾´ØÊÔµ º¨¡.

THEP DUSIT CO., LTD.

112 «.¾ÃоԹԨ ¶.Êǹ¾ÅÙ ·Øè§ÁËÒàÁ¦ ÊÒ·Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ·ì 0-2677-5500-5, 0-2679-4050-3â·ÃÊÒà 0-2679-4054-5 E-mail : thepdusit@yahoo.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

à·ç¹ ¤Í¹«ÑÅáµ¹ì º¨¡.

TEN CONSULTANTS CO., LTD.

1093/52 à«ç¹·ÃÑÅ«ÔµÕé·ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 10 ¶.ºÒ§¹Ò-µÃÒ´ ºÒ§¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10260 â·ÃÈѾ·ì 0-2745-6315-6, 0-2745-6058 â·ÃÊÒà 0-2745- 6068 â·ÃÊÒà 0-2745-6068 E-mail : tencon@tenconsults.com www.tenconsultants.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡Ẻ ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà ÃѺ»ÃÖ¡ÉÒ´éÒ¹§Ò¹°Ò¹ÃÒ¡ÍÒ¤ÒÃ, à¢×è͹¶¹¹áÅÐÊоҹ, §Ò¹à¨ÒÐÊÓÃǨ´Ô¹

 

â·à·ÔÅ ¤ÇÍÅÔµÕé ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

TOTAL QUALITY CONSTRUCTION

CO., LTD.  

504/1 «.ÃѪ´Ò 44 ¶.¾ËÅâ¸Թ 28 ÅÒ´ÂÒÇ ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·ÃÈѾ·ì 0-2930-6107 â·ÃÊÒà 0-2930-6128

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

ä·ÂÒ 2539 ˨¡.

THAIYA 1996 LTD., PART.

103/3 ËÁÙè 5 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· µ.ºéÒ¹©Ò§ Í.ºéÒ¹©Ò§ ¨.ÃÐÂͧ 21130 â·ÃÈѾ·ì 0-3860-2803, 0-3860-1458 â·ÃÊÒà 0-3860-2803 ÊÒ´èǹ 08-1636-6071 E-mail : thaiya@loxinfo.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¡èÍÊÃéÒ§ Í͡Ẻ «èÍÁºÓÃا

 

ä·Â ¹ÔªªÔ¹ á¾Å¹·ì º¨¡.

THAI NISSHIN PLANT CO., LTD.

36 ¶.·¹ØÃѵ¹ì ·Øè§ÇÑ´´Í¹ ÊÒ·Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ·ì 0-2286-0976, 0-2286-2847, 0-286-8402 â·ÃÊÒà 0-2287-5033 E-mail : tnp1976@gmail.com www.thai-nisshin.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

ä·Â â¾Åդ͹Êì ºÁ¨.

THAI POLYCONS PCL.

2, 4 «.»ÃÐàÊÃÔ°Á¹Ù¡Ô¨ 29 á¡ 8 ¶.»ÃÐàÊÃÔ°Á¹Ù¡Ô¨ ¨ÃÐà¢éºÑÇ ÅÒ´¾ÃéÒÇ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230 â·ÃÈѾ·ì 0-2942-6491-6 â·ÃÊÒà 0-2942-6497-8 E-mail : info@thaipolycons.co.th  www.thaipolycons.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

ä·Â¹ÔªÔÁѵÊØ¡èÍÊÃéÒ§ º¨¡.

THAI NISHIMATSU CONSTRUCTION

CO., LTD.

32/48 ÍÒ¤ÒêÔâ¹ä·Â ªÑé¹ 19 «.ÍâÈ¡ ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· 21 ¤ÅͧàµÂà˹×Í ÇѲ¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·ÃÈѾ·ì 0-2258-9590-7 â·ÃÊÒà 0-2259-2399 E-mail : marketing@thainishimatsu.co.th  www.thainishimatsu.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà áÅÐâç§Ò¹   

 

ä·Â ºÃÔ¡ÒÃÍصÊÒË¡ÃÃÁáÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ºÁ¨.

THAI INDUSTRIAL & ENGINEERING

SERVICE PCL.

242 ¶.¡Ãا¸¹ºØÃÕ ¤Åͧµé¹ä·Ã ¤ÅͧÊÒ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10600 â·ÃÈѾ·ì 0-2860-1250-7 â·ÃÊÒà 0-2860-1258-9 E-mail: tiesco@bkk.a-net.th  www.tiesco.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà :  ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹¡ÃШ¡ ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

ä·Âä¾ÈÒÅ àÍç¹ÂÔà¹ÕÂÃÔè§ (1995) º¨¡. 

THAI PAISAL ENGINEERING (1995)

CO., LTD.

58/1-3 ¶.ÃÒª»ÃÒÃÀ ¶¹¹¾­Òä· ÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 â·ÃÈѾ·ì 0-2245-9741-2 â·ÃÊÒà 0-2246-5517

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

ä·ÂÁÒÃÙ¡Ô º¨¡.

THAI MARUKI CO., LTD.

20/11 ¶.§ÒÁǧÈì§Ò¹ µ.ºÒ§à¢¹ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000 â·ÃÈѾ·ì 0-2589-3983, 0-2580-1847 â·ÃÊÒà 0-2589-8761 E-mail: thaimaruki@gmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä» ¡èÍÊÃéÒ§à¹é¹§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ

 

ä·Âàŵѹ º¨¡.

THAI LEIGHTON CO., LTD.

1 «.á¨èÁ¨Ñ¹·Ãì ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· 55 ¤ÅͧµÑ¹à˹×Í ÇѲ¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·ÃÈѾ·ì 0-2714-8580-4, 0-2714-5126-7 â·ÃÊÒà 0-2391-4503, 0-2391-8122 www.leightonasia.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä» §Ò¹â¸Ò

ä·ÂÇÔÇѲ¹ì ÊØ¢Àѳ±ì ˨¡.

THAIVIWATANA LTD., PART.

1221/8-9 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· ¤ÅͧµÑ¹à˹×Í ÇѲ¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·ÃÈѾ·ì 0-2714-4541, 0-2381-6645-6 â·ÃÊÒà 0-2391-2520 E-mail : thaiviwatana@hotmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ§Ò¹Í͡ẺºéÒ¹ Ëéͧ¹éÓ ¤ÃÑÇ áÅÐà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì

Ê൹àÅÊ

 

¸¹ÐÊØÇÃó âÎÅ´Ôé§Êì º¨¡.

TANASUWAN HOLDINGS CO., LTD.

9/402 ÈÙ¹Âì¡ÒäéÒÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ ¡Á.2 ¶.ÅÒ´»ÅÒà¤éÒ Í¹ØÊÒÇÃÕÂì ºÒ§à¢¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10220 â·ÃÈѾ·ì 0-2522-1918, 029715403-4 â·ÃÊÒà 0-2971-5495 E-mail : contact@tanasuwan.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

¸¹Ò¸Ã ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

THANATHORN CONSTRUCTION

CO., LTD.

65/169 ÍÒ¤Òêӹҭà¾ç­ªÒµÔ ºÔÊà¹Ê à«ç¹àµÍÃì ªÑé¹ 20 ¶.¾ÃÐÃÒÁ 9 ËéÇ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 â·ÃÈѾ·ì 0-2248-2536-9 â·ÃÊÒà 0-2643-1026 E-mail : tntcon@tntcon.co.th www.tntcon.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹Í͡Ẻ áÅЧҹÃѺàËÁÒ ¡èÍÊÃéÒ§ ¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§¡ÒÃ

 

¸¹ÒÊÔÃÔ ºéÒ¹áÅÐÊǹ º¨¡.

THANASIRI BAAN LAE SUAN CO., LTD.

650, 652 ¶.ºÃÁÃÒªª¹¹Õ ºÒ§ºÓËÃØ ºÒ§¾ÅÑ´ ¡ÃØ§à·¾Ï 10700 â·ÃÈѾ·ì 0-2886-4888 â·ÃÊÒà 0-2886-4878 E-mail : sales@thanasiri.com  www.thanasiri.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§-ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì

 

¸Ã¾Å àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ º¨¡.

TARAPON ENGINEERING CO., LTD.

13 «.¾Ñ²¹Ò¡Òà 66 ¶.¾Ñ²¹Ò¡Òà »ÃÐàÇÈ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 â·ÃÈѾ·ì 0-2722-1083-6 â·ÃÊÒà 0-2722-1989 E-mail : tarapon2005@yahoo.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

¹Ç¡Ô¨¡ÒáèÍÊÃéÒ§ (22) º¨¡.

NAWAKIJ CONSTRUCTION (22)

CO., LTD.

30/378 ËÁÙè 10 ¶.ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ 1 ¤Åͧ¡ØèÁ ºÖ§¡ØèÁ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230 â·ÃÈѾ·ì 0-2510-4536 â·ÃÊÒà 0-2510-8754

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺÊÃéÒ§âç§Ò¹ âªÇìÃÙÁ ;ÒÃì·àÁé¹·ì ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ áÅкéÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂâ´ÂÇÔÈǡüÙéàªÕèÂǪҭ

¹Ñ¹·Çѹ º¨¡.

NANTAWAN CO., LTD.

161 «.ÁËÒ´àÅç¡ËÅǧ 3 ¶.ÃÒª´ÓÃÔ ÅØÁ¾Ô¹Õ »·ØÁÇѹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10330 â·ÃÈѾ·ì 0-2255-1885, 0-2651-8100-7, 0-2651-8120-3 â·ÃÊÒà 0-2651-8124 www.thaiobayashi.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§

 

¹Óä¡ÃÊÒ¡Å¡èÍÊÃéÒ§ º¨¡.

NUMKRAI UNIVERSAL CONSTRUCTION

CO., LTD.

1027 ¶.»ÃЪҾѲ¹Ò ·ÑºÂÒÇ ÅÒ´¡Ãкѧ ¡ÃØ§à·¾Ï 10520 â·ÃÈѾ·ì 0-2360-7619-21 â·ÃÊÒà 0-2360-7622 E-mail : numkrai@yahoo.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ âç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ

 

¹Óä¡ÃÂÙ¹ÔàÇÍÃìá«Å ¡ÃØê» º¨¡.

NUMKRAI UNIVERSAL GROUP

CO., LTD.

1027 ¶.»ÃЪҾѲ¹Ò á¢Ç§·ÑºÂÒÇ à¢µÅÒ´¡Ãкѧ ¡ÃØ§à·¾Ï â·ÃÈѾ·ì 0-2360-76619-21

â·ÃÊÒÃ 0-2360-7622 E-mail : numkrai@gmail.com www.numkraiuniversalgroup.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÊÃéҧʹÒÁ¡ÕÌÒ ºÃÔ¡ÒÃÃѺàËÁÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ ÊÔ觡èÍÊÃéÒ§ ÍÒ¤Òâ¹Ò´ãË­è¤ÃºÇ§¨Ã

 

 

¹ÔÇʵÒÃì ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å º¨¡.

NEW STAR INTERNATIONAL CO., LTD.

729/147 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ºÒ§â¾§¾Ò§ ÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ·ì 0-2683-6830-8 â·ÃÊÒà 0-2683-6849-50 E-mail: newstar@nsithai.com  www.nsithai.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§áÅЫèÍÁºÓÃا´éÒ¹§Ò¹âÂ¸Ò à¤Ã×èͧ¡Å ä¿¿éÒ Ãкº´Ñºà¾ÅÔ§ ÃкºÊØ¢ÒÀÔºÒÅ

 

à¹ÒÇÃѵ¹ì ¾Ñ²¹Ò¡Òà ºÁ¨.

NAWARAT PATANAKARN PCL.

2/3 ËÁÙè 14 ÍÒ¤Òúҧ¹Ò·ÒÇàÇÍÃì àÍ ªÑé¹ 18-19 ËÁÙè14 ¶.ºÒ§¹Ò-µÃÒ´ ¡Á. 6.5 µ.ºÒ§á¡éÇ Í.ºÒ§¾ÅÕ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10540 â·ÃÈѾ·ì 0-2730-2100 â·ÃÊÒÃ0-2751-9484  www.nawarat.co.th   

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§


ºÔÇ·ìäÃ·ì º¨¡.

BUILT RIGHT CO., LTD. 2

ÍÒ¤Òà à¤.«Õ.«Õ «.ÊÕÅÁ 9 ¶.ÊÕÅÁ ÊÕÅÁ ºÒ§ÃÑ¡ ¡ÃØ§à·¾Ï 10500 â·ÃÈѾ·ì 0-2236-9956-7 â·ÃÊÒà 0-2236-6548

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ºéÒ¹ ·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑ Êӹѡ§Ò¹ âç§Ò¹

ºÕ ºÍ àºÅÅì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

B.BOY.BELL. CONSTRUCTION CO., LTD.

1572-1574 ¶.¾ËÅâ¸Թ ÅÒ´ÂÒÇ ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·ÃÈѾ·ì 0-2939-7717â·ÃÊÒà 0-2512-1475 E-mail : design@bboybell.com www.bboybell.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§·ÑèÇä»

 

ºÕ.àÍÊ.ÇÒÂ. ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

B.S.Y. CONSTRUCTION CO., LTD.

120/196 ¶.ÃÒª»ÃÒÃÀ ¾­Òä· ÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 â·ÃÈѾ·ì 0-2656-3815-8 â·ÃÊÒà 0-2656-2600-1 E-mail : bsycon@bsy.th.com  www.bsy.th.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ Í͡Ẻ áÅСèÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà âç§Ò¹ ⡴ѧ ÍÒ¤ÒÃÊÙ§

 

àºç¹ªìÁÒÃì¤ â»Ãà¨ç¤Êì º¨¡.

BENCHMARK PROJECTS CO., LTD.

558/1 ¾ÃÐÃÒÁ 5 á¢Ç§¶¹¹¹¤ÃäªÂÈÃÕ à¢µ´ØÊÔµ ¡ÃØ§à·¾Ï 10300 â·ÃÈѾ·ì 0-2668-2175-6 â·ÃÊÒà 0-2668-2177 E-mail : promote_t@benchmark-projects.com  www.benchmark-projects.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡ẺáÅСèÍÊÃéÒ§âç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ÍÒ¤Òà ºéÒ¹ áÅкÃÔÉÑ·


บอริส บจก. 
              BORIS CONSTRUCTION CO., LTD. 
             52/587 ม.7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2997-9660 E-mail : contact@boris.co.th  www.boris.co.th
             ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างทั่วไป 

 

â»·ÕÁ ºÔÇà´ÍÃì º¨¡.

POTEAM BUILDER CO., LTD.

45 ¶.´ÓçÃÑ¡Éì ¤ÅͧÁËÒ¹Ò¤ »éÍÁ»ÃÒº

ÈѵÃÙ¾èÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10100 â·ÃÈѾ·ì 0-2628-0125 â·ÃÊÒà 0-2280-1623 E-mail : info@poteam.com www.poteam.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä» âç§Ò¹

 

â»Ãà¡ÃÊ«Õ¿ ºÔÅ´Ôé§ áÁ¹à¹¨àÁé¹·ì º¨¡.

PROGRESSIVE BUILDING

MANAGEMENT CO., LTD.

105 «.Íè͹¹Øª 32 á¢Ç§ÊǹËÅǧ ࢵÊǹËÅǧ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 â·ÃÈѾ·ì 0-2311-6580-1, 0-2332-1115-6 â·ÃÊÒà 0-2311-4518 E-mail : admin@pbm.co.th  www.pbm.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ Í͡ẺÀÒÂ㹠ʶһѵ¡ÃÃÁ

  

¾ÃËÁ¾ÔÃÔÂСԨ¡ÒÃ(2004)

º¨¡. PROMPIRIYAKIT CO., LTD.

48/293 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 104 á¢Ç§ÊоҹÊÙ§

ࢵÊоҹÊÙ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10260 â·ÃÈѾ·ì 0-2729-4149, 084-658 8260, 084-478 0007 â·ÃÊÒà 0-2729-4149   E-mai : pryk2004@pryk2004.com , prompiriyakit@hotmail.com www.pryk2004.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

¾ÃÐÃÒÁ 2 ¡ÒÃâÂ¸Ò º¨¡.

PARARAM 2 CIVIL ENGINEERING

CO., LTD.

302 ¶.¾ÃÐÃÒÁ 2 áÊÁ´Ó ºÒ§¢Ø¹à·Õ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10150 â·ÃÈѾ·ì 0-2895-8800 â·ÃÊÒà 0-2895-8585, 0-2415-2199  www.pce.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä» ÍÒ¤Òà âç§Ò¹ ÃÕÊÍÃì· §Ò¹â¸Ò

 

¾Ôª­ ¡ÃØê» º¨¡.

PITCHAYA GROUP .CO., LTD. 

849 ËÁÙè 16 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· 107 µ.áºÃÔè§-ÊÓâçà˹×Í Í.àÁ×ͧ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10270 â·ÃÈѾ·ì 0-2361-3600 â·ÃÊÒà 0-2361-3433 E-mail : pitchayagroup@hotmail.com  

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ-µÔ´µÑé§ ½éÒྴÒÅ ¼¹Ñ§¡Ñé¹ÊÓàÃç¨ÃÙ» ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³ì¡èÍÊÃéÒ§

 

¾ÔÁ¾ì·ÇÕ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ Ë¨¡.

PIMTHAVEE CONSTRUCTION LTD.,

PRAT.

301 ËÁÙè 11 ËÁÙèºéÒ¹¸Ñ­­¸Ò¹Õ µ.äÃèËÅÑ¡·Í§ Í.¾¹ÑʹԤÁ ¨.ªÅºØÃÕ 20140 â·ÃÈѾ·ì 095-495-1444, 095-583-6555 E-mail : pimthavee@hotmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¡èÍÊÃéÒ§

 

¾ÕºÕàÍ àÍÊà«· ¾ÅÑÊ Ë¨¡.

PBA ASSET PLUS LTD., PART. 

63/1913 «.ÃÒÉ®Ãì¾Ñ²¹Ò 5 á¢Ç§ÊоҹÊÙ§ ࢵÊоҹÊÙ§ ¡ÃØ§à·¾Ï â·ÃÈѾ·ì 0-2917-0495 E-mail : yongyuth.pba@gmail.com www.pbaplus.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

¾Õ ʵÒÃì ¡ÃØê» º¨¡.

P STAR GROUP CO., LTD.

891/16-17 ¶.¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡·Á. 10120 â·ÃÈѾ·ì 0-2284-3963-6 â·ÃÊÒà 0-2284-3967 E-mail : pstargroup@gmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ Í͡Ẻ¡èÍÊÃéÒ§ ÍÒ¤ÒÃáÅÐâç§Ò¹ ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà ¤ÅѧÊÔ¹¤éÒ Í¾ÒÃì·àÁ¹·ì ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ Êӹѡ§Ò¹ Í͡ẺÍÒ¤Òà âç§Ò¹ §Ò¹â¤Ã§ÊÃéÒ§ §Ò¹Ê¶Ò»ÑµÂì â´Âʶһ¹Ô¡áÅÐÇÔÈÇ¡ÃÁ×ÍÍÒªÕ¾

 

¾ÃÕ´Õä«¹ì º¨¡.

PREDESIGN CO., LTD. 

227/3-6 µ.ºÒ§¾Öè§ Í.¾ÃлÃÐá´§ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10130 â·ÃÈѾ·ì 0-2463-4931-3 â·ÃÊÒà 0-2463-4933 E-mail : nipatpredesign

@gmail.com www.predesign.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

à¾Íâ¡ÅèÒÃì º¨¡.

PERGOLAR CO., LTD.

40/15 ËÁÙè 2 µ.ÊÒÁ¾ÃÒ¹ Í.ÊÒÁ¾ÃÒ¹ ¨.¹¤Ã»°Á 73110 â·ÃÈѾ·ì 086-327-9983 â·ÃÊÒà 0-3429-5270 E-mail : info@pergo lalandscape.com, pergola_studio@yahoo.com www.pergolalandscape.com 

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ºÃÔ¡ÒÃÍ͡ẺáÅÐÃѺ¨éÒ§àËÁÒ§Ò¹ ¡èÍÊÃéÒ§ (Arch.) µ¡áµè§ÀÒÂã¹ (Interior) áÅШѴµ¡áµè§Êǹ (landscape)

 

á¾Å¹¹Ôè§ á͹´ì áŹ´ì ´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹·ì º¨¡.

PLANNING & LAND DEVELOPMENT

CO., LTD.

58 ÍÒ¤ÒÃ¸Ò´Ò ªÑé¹ 4 ¶.ÃÒª»ÃÒö ¶¹¹¾­Òä· ¾­Òä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 â·ÃÈѾ·ì 0-2646-4646, 0-2245-2863 â·ÃÊÒà 0-2245-2863

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

â¾Êà·ç¹ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ º¨¡.

POSTEN ENGINEERING CO., LTD.

39/147 â¾Êà·¹àÎéÒÊì «.ÅÒ´¾ÃéÒÇ 23 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·ÃÈѾ·ì 0-2939-0152-6 â·ÃÊÒà 0-2939-0157 E-mail : narongchai@posten.co.th www.posten.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

ä¾Å͹ ºÁ¨.

PILON PCL.

170/16 «.ÊÒÁÁԵà («.ÊØ¢ØÁÇÔ· 16) ÍÒ¤ÒÃâÍàªÕ¹·ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 7 ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡µÑ´ãËÁè ¤ÅͧàµÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·ÃÈѾ·ì 0-2661-8242 â·ÃÊÒà 0-2661-8247  www.pylon.co.th  

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§°Ò¹ÃÒ¡

 

ῤⵤ͹ º¨¡.

FACTOCON CO., LTD.

876/21 ËÁÙè 12 «.àªÅÕ§ 7 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· 103 ºÒ§¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10260 â·ÃÈѾ·ì 0-2746-5785, 0-2746-6326 â·ÃÊÒà 0-2746-5786

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§-Í͡ẺáÅТÍ͹حҵ â´ÂÇÔÈÇ¡Ã §Ò¹âç§Ò¹ ⡴ѧ §Ò¹â¤Ã§àËÅç¡

 

ῤ·ÍÃÕ ´Õä«¹ì ¤ÍÅ«ÑÅáµ¹·ìÊ º¨¡.

FACTORY DESIGN CONSULTANTS

CO., LTD.

233 ÍÒ¤Òúٷդ ËéͧàÅ¢·Õè 2 ªÑé¹·Õè 1

«.¾ÃÐÃÒÁà¡éÒ 51 ¶.¾ÃÐÃÒÁà¡éÒ á¢Ç§ÊǹËÅǧ

ࢵÊǹËÅǧ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 â·ÃÈѾ·ì 0-2300-1756 â·ÃÊÒà 0-2300-1756 E-mail : noppadon@factorydesign.co.th www.factorydesign.co.th       

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà :  Í͡ẺáÅСèÍÊÃéÒ§âç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ

⿤ÑÊ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹

ºÁ¨.

FOCUS ENGINEERING AND CON

STRUCTION PCL.

25 ÍÒ¤ÒÃÍÑÅÁèÒÅÔ§¤ì ªÑé¹ 9 «ÍªԴÅÁ ¶.à¾ÅÔ¹¨Ôµ á¢Ç§ÅØÁ¾Ô¹Õ ࢵ»Ø·ÁÇѹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10330 â·ÃÈѾ·ì 0-2650-3063-4, 0-2650-3105-9â·ÃÊÒà 0-2650-3065-6 E-mail: info@focus-pcl.com  www.focus-pcl.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§áÅоѲ¹ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì

 

â¿Ãì-´Õ ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ º¨¡.

4 DEE ENGINEERING CO., LTD.

22/108-109 ËÁÙè.9 ¶.¤ÅͧÅÓà¨Õ¡ á¢Ç§¤Åͧ¡ØèÁ ࢵºÖ§¡ØèÁ ¡Ãا෾ 10230 â·ÃÈѾ·ì 0-2508-0695 â·ÃÊÒà 0-2508-0695 E-mail: office@4-deeengineering.com,fourdee_1@yahoo.com  www.4-dee-engineering.com 

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺÍ͡ẺáÅдÓà¹Ô¹¡ÒáèÍÊÃéÒ§âç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁáÅÐÍÒ¤Ò÷ÑèÇä»

 

â¿ÃìàÇ¿Êì ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹ º¨¡.

FOUR WAVES CORPORATION CO.,

LTD.

1206, 1208 «.ºÒ§¹Ò-µÃÒ´ 27 ºÒ§¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10260 â·ÃÈѾ·ì 0-2744-1774, 0-2744-1938 â·ÃÊÒà 0-2744-0413  www.fourwaves.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : à¨ÒÐáÅеѴ¾×é¹áÅм¹Ñ§¤Í¹¡ÃÕµàÊÃÔÁàËÅç¡

 

ÀÙÁԾѲ¹¸Ã àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ º¨¡.

POOM PATTHANATHORN

ENGINEERING CO., LTD.

1273/8 «.¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡ 008 á¢Ç§ºÒ§á¤ ࢵºÒ§á¤ ¡ÃØ§à·¾Ï 10160 â·ÃÈѾ·ì 0-2803-2006 Á×Ͷ×Í 08-1913-1574 â·ÃÊÒà 0-2803-2042  www.korsangdd.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ Í͡Ẻ âç§Ò¹ Êӹѡ§Ò¹ ºéÒ¹ ÃѺÊÃéÒ§âç§Ò¹ ¤ÅѧÊÔ¹¤éÒ Êӹѡ§Ò¹ ºéÒ¹ ;ÒÃì·àÁé¹·ì ÃéÒ¹ÍÒËÒà »ÃѺ»Ãا áÅÐ µèÍàµÔÁ Êӹѡ§Ò¹ âç§Ò¹ ÃéÒ¹¤éÒ

 

Á´§Ò¹ ´Õ䫹ìá͹´ì¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

MODNGAN DESIGN &

CONSTRUCTION CO., LTD.

688/42 ÍÒ¤ÒÃÈØÀÒÅÑ »ÒÃì¤ ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì ªÑé¹·Õè 1 ¶¹¹ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì á¢Ç§Ë¹Í§ºÍ¹ ࢵ»ÃÐàÇÈ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 â·ÃÈѾ·ì 0-2361-9441, 092-857-4496 â·ÃÊÒà 0-2361-9442 E-mail : mod_ngan@yahoo.co.th www.modngan-design.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡Ẻ ÃѺàËÁÒ

¡èÍÊÃéÒ§

ÁÑè§ÁÕ ·Õá͹´ì´Õ ÍÔ¹àµÍÃìà·¤ º¨¡.

MUNGMEE T&D INTERTECH CO., LTD.

89/177 ËÁÙè 16 ¶.ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì µ.ºÒ§á¡éÇ Í.ºÒ§¾ÅÕ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10540 â·ÃÈѾ·ì 0-2182-9148 â·ÃÊÒà 0-2182-9149

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ µ¡áµè§ÍÒ¤Òà §Ò¹Ãкº §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ã¹âç§Ò¹

 

ÁËÒ·ÃѾÂì ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì º¨¡.

MAHASRUP DEVELOPMENT CO., LTD.

199/58 «.ÊآʶҾà ¶.ÊØ·¸ÔÊÒÃÇÔ¹Ô¨©Ñ ÊÒÁàʹ¹Í¡ ËéÇ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 â·ÃÈѾ·ì 0-2274-4477 â·ÃÊÒà 0-2392-5086 E-mail: sales@zenithplace.com www.zenithplace.com 

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

ÁÒ¹ÑÊÇÔÈÇ¡ÃÃÁ º¨¡.

MANUS ENGINEERING CO., LTD.

455 «.¸Ã³Ô¹¤Ãì 4 ¶.»ÃЪÒÍØ·ÔÈ ËéÇ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 â·ÃÈѾ·ì 0-2691-1505, 0-2274-4395 â·ÃÊÒà 0-2274-4201

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺÍ͡ẺáÅСèÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà ºéÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

 

äÁ¹ÎÒÃì´ (»ÃÐà·Èä·Â) º¨¡.

MEINHARDT (THAILAND) CO., LTD.

1550 ÍÒ¤Òø¹ÀÙÁÔ ªÑé¹ 15 ¶.ྪúØÃյѴãËÁè ÁÑ¡¡ÐÊѹ ÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 â·ÃÈѾ·ì 0-2207-0568 â·ÃÊÒà 0-2207-0574 E-mail : thai@meinhardt.net www.meinhardt.net

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

ÂÙ.àÍÊ.«Õ. à·¤â¹âÅÂÕ º¨¡.

U.S.C. TECHNOLOGY CO., LTD.

98/19 ËÁÙè 18 «.ÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì 64 ¶.ÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì µ.ºÒ§¾Öè§ Í.¾ÃлÃÐá´§ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10130 â·ÃÈѾ·ì 0-2817-1128-9 â·ÃÊÒà 0-2817-0465 E-mail : usc_ud@hotmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡ẺáÅÐÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ »ÃСͺ µÔ´µÑé§ â¤Ã§àËÅç¡

 

ÂØ·¸¡Ô¨¡ÒêèÒ§ º¨¡.

YUTTAKIT ENGINEERING CO., LTD. 33 «.à¡ÉÁÊѹµì3 ¶.¾ÃÐÃÒÁ1 ÇѧãËÁè »·ØÁÇѹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10330 â·ÃÈѾ·ì 0-2215-0070-4 â·ÃÊÒà 0-2215-3324

¼ÅÔµÀѳ±ìáÅкÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

ÂÙ¹Ô¤ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

UNIQUE ENGINEERING AND

CONSTRUCTION CO., LTD.

200 ËÁÙè 4 ¨ÑÊÁÔ¹ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å·ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 15 ¶.á¨é§ÇѲ¹Ð µ.»Ò¡à¡Ãç´ Í.»Ò¡à¡Ãç´ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11120 â·ÃÈѾ·ì 0-2582-1888 â·ÃÊÒà 0-2582-3196 E-mail : headoffice@unique.co.th www.unique.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä» ¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§ÊÃéÒ§ ¾×é¹°Ò¹¢¹Ò´ãË­è

 

ÃÇÁ¹¤Ã¡èÍÊÃéÒ§ (»ÃÐà·Èä·Â) º¨¡.

R.N.C. (THAILAND) CO., LTD.

21/139 ÍÒ¤ÒÃÃÇÁ¹¤Ã «.ÅÒ´¾ÃéÒÇ 15 ¶.ÅÒ´¾ÃéÒÇ ¨ÍÁ¾Å ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·ÃÈѾ·ì 0-2938-8501-5, 0-2938-6868 â·ÃÊÒà 0-2938-7554, 0-2938-7562 E-mail : recruit@rnc.co.th www.rnc.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

ÃØ觿éÒàÊÃÔÁ ¤ÍÃì»ÍàêÑè¹ º¨¡.

RUNG FAH SERM CORPORATION

CO., LTD.

19 «.ǪÔøÃÃÁÊÒ¸Ôµ 55 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· 101/1 ºÒ§¨Ò¡ ºÒ§¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10260 â·ÃÈѾ·ì 0-2746-2593-9, 0-2361-5582-7 â·ÃÊÒà 0-2399-1346, 0-2746-2353 E-mail : rfscompany@yahoo.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä» ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà âç§Ò¹

 

àÃÕÂÅ âÁà´ÔÃì¹ º¨¡.

REAL MODERN CO., LTD.

333/88 ¶.áλ»ÕéáŹ´ì «. 1 ¤Åͧ¨Ñè¹ ºÒ§¡Ð»Ô ¡·Á. 10240 â·ÃÈѾ·ì 0-2377-1761 â·ÃÊÒà 0-2377-1762 áÅÐ 221/38 à´ÍÐÇÔÅàŤ ¶.»Ñ­­Ò-ÍÔ¹·ÃÒ ºÒ§ªÑ¹ ¤ÅͧÊÒÁÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10510 â·ÃÈѾ·ì 0-2548-0518 â·ÃÊÒà 0-2548-0517 E-mail : realmodern@hotmail.com www.realmodern.net

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¡èÍÊÃéÒ§-Í͡ẺáÅÐÃѺàËÁÒ·ÑèÇä» ÃѺàËÁÒµèÍàµÔÁ

 

àÃ×͹ä·Â à´¤¤ÍÃìàêÑè¹ Ë¨¡.

RUAN THAI DECORATION LTD PART.

49 /78 ªÑé¹·Õè 1 Ëéͧ 101 ÍÒ¤Òø¹ÒÍ·ÃÕàÃÕ «.¨ÃѭʹԷǧÈì ¶.¨ÃԭʹԷǧÈì 40 á¢Ç§ºÒ§ÂÕè¢Ñ¹ ࢵºÒ§¾ÅÑ´ ¡Ãا෾ 10700 â·ÃÈѾ·ì 0-2886-9886, 0-2882-9882 µèÍ 101 E-mail : ruanthaidecoration@gmail.com  www.ruanthaidecoration.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺÍ͡ẺáÅСèÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà ºÃÔ¡ÒÃÃѺàËÁÒ§Ò¹µ¡áµè§ÀÒÂã¹Ëéͧ¹éÓ §Ò¹ÊØ¢Àѳ±ì áÅЧҹ»ÃлÒ, ;ÒÃìµàÁ¹µì, ºéÒ¹ Êӹѡ§Ò¹ ⡴ѧ âç§Ò¹ »ÃѺ»Ãا µèÍàµÔÁ ÃѺÍ͡Ẻ áÅе¡áµè§ÀÒÂã¹ ·Óà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì

 

Ä·¸Ò º¨¡.

RITTA CO., LTD.

300 ¶.ÃèÁà¡ÅéÒ ¤ÅͧÊÒÁ»ÃÐàÇÈ ÅÒ´¡Ãкѧ ¡ÃØ§à·¾Ï 10520. â·ÃÈѾ·ì 0-2326-5000, 0-2105-5000 â·ÃÊÒà 0-2326-5011, 0-2105-5011 E-mail : ritta@ritta.com www.ritta.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒáÅÐÍ͡Ẻ¡èÍÊÃéÒ§ ãˤӻÃÖ¡ÉÒáÅСÒúÃÔËÒÃ

ÅÒ¡ÑÇÃìà·¤ º¨¡.

L’AQUATECH CO., LTD.

49/7 ËÁÙè 9 «.ä·ÂÃèÁà¡ÅéÒ µ.ºÒ§Áèǧ Í.ºÒ§ãË­è ¨.¹¹·ºØÃÕ 11140 â·ÃÈѾ·ì 0-2443-7300-9 (Íѵâ¹ÁÑµÔ 18 ¤ÙèÊÒÂ) â·ÃÊÒà 0-2443-7319-20 Email : info@laquatech.com  www.laquatech.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

¼ÙéàªÕèÂǪҭ´éÒ¹Ãкº»éͧ¡Ñ¹ä¿ Louver, Joint áÅÐÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§¾ÔàÈÉ

 

ǪÔÃÐ ¡ÃØê» º¨¡.

VACHIRA GROUP CO., LTD.

50 «.àÍ¡ªÑ 67 ¶.àÍ¡ªÑ ºÒ§ºÍ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10150 â·ÃÈѾ·ì 0-2899-5635-8 â·ÃÊÒà 0-2415-9348 E-mail : vra@clickta.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ºÃÔ¡ÒÃÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ áÅеԴµÑé§Ãкºä¿¿éÒ

 

ǹԪªÑ¡èÍÊÃéÒ§ (1979) º¨¡.

VANICHCHAI CONSTRUCTION (1979)

CO., LTD.

253 ¶.ÅÒ´»ÅÒà¤éÒ ¨ÃÐà¢éºÑÇ ÅÒ´¾ÃéÒÇ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230 â·ÃÈѾ·ì 0-2570-4994-5, 0-2570-4392-4 â·ÃÊÒà 0-2570-4756 E-mail : vanitchai@hotmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

ÇѪþšèÍÊÃéÒ§ ˨¡.

VAJRAPHON CONSTRUCTION LTD., PART.

349 ËÁÙè 4 «.¼èͧâÊÀÒ ¶.Íè͹¹Øª 46

ÊǹËÅǧ ÊǹËÅǧ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 â·ÃÈѾ·ì 0-2321-3426, 08-1295-1221,

08-1824-4820 â·ÃÊÒÃ 0-2322-4060

www.asphaltthailand.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ ÃѺàËÁÒ

·Ó¶¹¹áÍÊ¿Ñŵì, ÃÒ´ÂÒ§ä¾Ãâ¤ê´ ¢ÒÂÂÒ§ÁеÍÂ

ËÂÍ´¨êÍ áÅÐà¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃãËéàªèÒÃÒ¤ÒÂèÍÁàÂÒ

 

ÇѹÍѾ º¨¡.

ONE UP CO., LTD.

184/126 ÍÒ¤ÒÿÍÃìÃÑÁ·ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 37

¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ËéÇ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 â·ÃÈѾ·ì 0-2645-3535 â·ÃÊÒà 0-2645-3538-9  www.oneup.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§, Í͡ẺáÅФǺ¤ØÁ¡ÒáèÍÊÃéÒ§

 

ÇÍà·¤ ÍÒ¤Ôà·¤ º¨¡.

VORTECH ARCHITECK CO., LTD.

190/180 ÍÒ¤ÒÃÊҸúÃÔ´¨ì·ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 9 ¶.¡Ãا¸¹ºØÃÕ á¢Ç§¤Åͧµé¹ä·Ã ࢵ¤ÅͧÊÒ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10600 â·ÃÈѾ·ì 0-2860-2944-5 â·ÃÊÒà 0-2860-2946

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ ¨Ñ´·ÓÃÒ¤Ò¡ÅÒ§¤èÒ¡èÍÊÃéÒ§ GS ¤Çº¤ØÁ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§

ÇÍà·¤ ÍÒ¤Ôà·¤ º¨¡.

VORTECH ARCHITECK CO., LTD.

190/180 ÍÒ¤ÒÃÊҸúÃÔ´¨ì·ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 9 ¶.¡Ãا¸¹ºØÃÕ á¢Ç§¤Åͧµé¹ä·Ã ࢵ¤ÅͧÊÒ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10600 â·ÃÈѾ·ì 0-2860-2944-5 â·ÃÊÒà 0-2860-2946

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ ¨Ñ´·ÓÃÒ¤Ò¡ÅÒ§¤èÒ¡èÍÊÃéÒ§ GS ¤Çº¤ØÁ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§

 

ÇÔ¨ÔµÃÀѳ±ì¡èÍÊÃéÒ§ º¨¡.

VICHITBHAN CONSTRUCTION

CO., LTD.

2044 ÍÒ¤Òêǹйѹ·ì ¶.ྪúØÃյѴãËÁè ºÒ§¡Ð»Ô ËéÇ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10320 â·ÃÈѾ·ì 0-2314-4101-5 â·ÃÊÒà 0-2318-4276, 0-2315-4274

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

ÇÔÈÇ¡Ô¨¾Ñ²¹Ò º¨¡.

VISAWAKIT PATANA CO., LTD.

215/148-149 ¶.»ÃЪÒÃÒÉ®Ãì ÊÒ 1 ºÒ§«×èÍ ¡ÃØ§à·¾Ï 10800 â·ÃÈѾ·ì 0-2585-2556-8 â·ÃÊÒà 0-2587-6068 www.vipco-thai.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§·ÑèÇä»

 

ÇÔÊÔàºÔÅ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ º¨¡.

VISIBLE ENGINEERING CO., LTD.

125/4 ËÁÙè 5 ¶.á¨é§ÇѲ¹Ð Í.»Ò¡à¡Ãç´ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11120 â·ÃÈѾ·ì 0-2583-0032, 0-2583-6120 â·ÃÊÒà 0-2962-0403 E-mail : contact@visible.co.th  www.visible.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡Ẻ§Ò¹¡èÍÊÃéҧẺ¤ÃºÇ§¨Ã

 

ÇÕ àÍÊ áÍÅ (ä·ÂᏴì) º¨¡.

V S L (THAILAND) CO., LTD.

1168/14 ÍÒ¤ÒÃÅØÁ¾Ô¹Õ·ÒÇàÇÍÃì ¶.¾ÃÐÃÒÁ 4 ·Øè§ÁËÒàÁ¦ ÊÒ·Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ·ì 0-2679-7615-9 â·ÃÊÒà 0-2679-7644-5

¼ÅÔµÀѳ±ìËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ ÇÒ§ °Ò¹ â¤Ã§ÊÃéÒ§ ÍÒ¤Òà µÔ´µÑ駧ҹÃкº

 

ÈÃժŸà º¨¡.

SRICHONLATHORN CO., LTD.

114/91/92 ËÁÙè 5 ¶.ÀÙÁÔàǪ µ.»Ò¡à¡Ãç´ Í.»Ò¡à¡Ãç´ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11120 â·ÃÈѾ·ì 0-2960-7640-4 â·ÃÊÒà 0-2960-7939 E-mail : hotline1@bkk.loxinfo.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¡èÍÊÃéÒ§ Í͡ẺáÅÐÃѺàËÁÒ·ÑèÇä»

ÈÃÕµÃÒ Ë¨¡.

SRITRA LTD., PART.

27 ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ 77 á¢Ç§¤Ñ¹¹ÒÂÒÇ à¢µ¤Ñ¹¹ÒÂÒÇ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230 â·ÃÈѾ·ì 0-2943-1896-8, 0-2510-0832 â·ÃÊÒà 0-2510-1836 E-mail : traffic@ksc.th.com www.trafficproduct

.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä» ¼Ùé¼ÅÔµÍØ»¡Ã³ì¨ÃҨ÷ءª¹Ô´ µÒÁÁҵðҹ ¡ÃÁ·Ò§ËÅǧ, ¼ÙéÃѺàËÁÒµÕàÊ鹨ÃҨôéÇÂÊÕ¨ÃҨà áÅÐÊÕà·ÍÃìâÁ¾ÅÒʵԡ  

 

ÈÃÕÍÙè·Í§ º¨¡.

SRI U-THONG CO., LTD.

388 ÍÒ¤ÒÃàÍÊ.¾Õ. ªÑé¹ 12 ¶.¾ËÅâ¸Թ ÊÒÁàʹ㹠¾­Òä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 â·ÃÈѾ·ì 0-2301-7900, 0-2529-3187 â·ÃÊÒà 0-2237-0517, 0-2299 3779 E-mail : info@sriuthong.com www.sriuthong.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

ÈÒÅÒ ´Õ䫹ì á͹´ì ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

SALA DESIGN AND CONSTRUCTION

CO., LTD.

43/205 ËÁÙè 7 «.ÇÑ´¡Óᾧ ¶.¾ÃÐÃÒÁ 2 áÊÁ´Ó ºÒ§¢Ø¹à·Õ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10150 â·ÃÈѾ·ì 0-2898-2348, 081-458-8555 â·ÃÊÒà 0-2898-3249 E-mail : salacw@yahoo.com  www.sorsala.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ »ÃÖ¡ÉÒáÅÐÍ͡ẺÃèÒ§ ÃѺÊÃéÒ§âç§Ò¹ ÍÒ¤Òà ºéÒ¹ ·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

 

ÈÔÃÔÇÔºÙÅÂìªÑ ¡èÍÊÃéÒ§ (2545) º¨¡.

SIRIVIBOONCHAI CONSTRUCTION

(2545) CO., LTD.

11/51 ËÁÙè 8 ¶.á¾Ã¡ÉÒ µ.·éÒºéÒ¹ Í.àÁ×ͧ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10280 â·ÃÈѾ·ì 0-2701-4811-2, 0-2701-4851 â·ÃÊÒà 0-2701-9260 E-mail : siriviboonchai2545@hotmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ «èÍÁá«ÁáÅлÃѺ»ÃاÍÒ¤ÒÃâç§Ò¹

  

ÈÔǡáÒêèÒ§ º¨¡.

SIVAKORN KARN CHANG CO., LTD.

149 «Í ¨ÃѭʹԷǧÈì 42 ¶.¨ÃѭʹԷǧÈì á¢Ç§ºÒ§ÂÕè¢Ñ¹ ࢵºÒ§¾ÅÑ´ ¡ÃØ§à·¾Ï 10700 â·ÃÈѾ·ì 0-2883-0940-3 â·ÃÊÒà 0-2433-7946

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

Ê.¾Åѧ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

S. POWER CONSTRUCTION CO., LTD.

76 ËÁÙè 5 ¡Ôè§á¡éÇ µÓºÅÃÒªÒà·ÇÐ ÍÓàÀͺҧ¾ÅÕ ÊÁطûÃÒ¡Òà 10540 â·ÃÈѾ·ì 0-2285-4334-8 â·ÃÊÒà 0-2285-4340 E-mail : info@spower.co.th  www.spower.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§

Ê.ÈÔÃÔáʧ º¨¡.

S. SIRISEANG CO., LTD.

300/8-9 ¶.ÇÔÀÒÇ´Õ-ÃѧÊÔµ á¢Ç§´Ô¹á´§ ࢵ´Ô¹á´§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 â·ÃÈѾ·ì 0-2691-9777â·ÃÊÒà 0-2277-8178 E-mail : info@siriseang.com  www.siriseang.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

Êá¤ÇÃìàÁµÃ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

SQUARE METER CONSTRUCTION

CO., LTD.

14/2 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 157/2 ¶.ÃÒÁ¤Óá˧ á¢Ç§ÊоҹÊÙ§ ࢵÊоҹÊÙ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 â·ÃÈѾ·ì 0-2728-1898, 0-2728-1797 â·ÃÊÒà 0-2728-2912 www.m2con.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺÊÃéÒ§ºéÒ¹ ¼ÙéÃѺàËÁÒ

§Ò¹·ÑèÇä»

 

ʵÒÃìºÔäëìà«ÍÃì â«ÅÙªÑè¹ (»ÃÐà·Èä·Â) º¨¡.

STABILIZER SOLUTION (THAILAND)

CO., LTD.  

18/4 «.ÊØ¢ØÁÇÔ· 56 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· ºÒ§¨Ò¡ ¾ÃÐ⢹§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10521 â·ÃÈѾ·ì 0-2738-1358 â·ÃÊÒà 0-2738-1359 E-mail : stabilizerthailand

@gmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

ʵÒÃì âÎÁ ºÔÇà´ÍÃì º¨¡.

STAR HOME BUILDER CO., LTD.

111/8 ¶.¤ÙéºÍ¹ á¢Ç§ºÒ§ªÑ¹ ࢵ¤ÅͧÊÒÁÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10510 â·ÃÈѾ·ì 0-2184-2274-6 â·ÃÊÒà 0-2184-2246 E-mail : starhomebuilder

@gmail.com www.starhome.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺÍ͡Ẻ ÃѺÊÃéÒ§ºéÒ¹áÅÐÍÒ¤Ò÷ءª¹Ô´

 

ÊÂÒÁ¡Ã¡Ô¨ º¨¡.

SIAMKORNKIJ CO., LTD.  

40 ÍÒ¤ÒÃÊÂÒÁ¡Ã¡Ô¨ «.ÅÒ´¾ÃéÒÇ 140 ¶.ÅÒ´¾ÃéÒÇ ¤Åͧ¨Ñè¹ ºÒ§¡Ð»Ô ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 â·ÃÈѾ·ì 0-2734-3377-84 â·ÃÊÒà 0-2734-3376 E-mail :  marketing@siamkornkij.com   www.siamkornkij.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

ÊÂÒÁâ»ÃàÁ¤ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

SIAM PROMEC CONSTRUCTION

CO., LTD.

5/2545 ËÁÙè 10 ÊÒÁѤ¤Õ µÓºÅºÒ§µÅÒ´ ÍÓàÀͻҡà¡Ãç´ ¹¹·ºØÃÕ 11120 â·ÃÈѾ·ì 0-2980-0922-3, 0-2980-0042-3 â·ÃÊÒà 0-2980-0742 E-mail : chari@asianet.co.th  www.siampromec.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ

ÊËÊØ¸Ò º¨¡.

SAHASUTHA CO., LTD.

274/5-7 «.ÅÒ´¾ÃéÒÇ 122 ¶.ÅÒ´¾ÃéÒÇ Çѧ·Í§ËÅÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 â·ÃÈѾ·ì 0-2542-2955-6, 0-2887-9622-3 â·ÃÊÒà 0-2542-2236 E-mail : contact@sahasutha.com  ww.sahasutha.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

ÊÕè¾ÃÐÂÒ¡èÍÊÃéÒ§ º¨¡.

SIPHYA CONSTRUCTION CO., LTD.

555/9 ËÁÙè 10 ¶.»Ùèà¨éÒÊÁÔ§¾ÃÒ µ.ÊÓâçãµé Í.¾ÃлÃÐá´§ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10130 â·ÃÈѾ·ì 0-2757-9555-6, 0-2757-9695-6 â·ÃÊÒà 0-2757-9991 E-mail : spy@spy.co.th www.spy.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§·ÑèÇä»

 

ÊÕèáʧ¡ÒÃâÂ¸Ò (1979) º¨¡.

SEE SANG KARNYOTHA (1979)

CO., LTD.

56/7 ¶.á¨é§ÇѲ¹Ð Í.»Ò¡à¡Ãç´ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11120 â·ÃÈѾ·ì 0-2583-9180 â·ÃÊÒà 0-2583-8074

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§

 

àÊÁÍ º¨¡.

SAMUR CO., LTD.

593 «.ÊØ¢ØÁÇÔ· 103 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· ºÒ§¨Ò¡ ¾ÃÐ⢹§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10260 â·ÃÈѾ·ì 0-2749-4144-5 â·ÃÊÒà 0-2743-2076 www.samur group.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¡èÍÊÃéÒ§-Í͡ẺáÅÐÃѺàËÁÒ·ÑèÇä»

 

áʧà¨ÃÔ­ªÑ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ º¨¡. 

SANGCHAROENCHAI ENGINEERING

CO., LTD.

19/1 ËÁÙè 4 «.ÇÑ´ÅÓâ¾ µ.ÅÓâ¾ Í.ºÒ§ºÑǷͧ ¨.¹¹·ØºÃÕ 11110 â·ÃÈѾ·ì 0-2926-0801, 0-2926-0603-4 â·ÃÊÒà 0-2926-0608 E-mail : sangcharoenchai@yahoo.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒÍ͡Ẻ ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà âç§Ò¹ Êӹѡ§Ò¹ â¤Ã§ÊÃéÒ§àËÅç¡ÃÙ»¾Ãó

 

ÍÍÃÔ¡éÒ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ º¨¡.

AURIGA ENGINEERING CO., LTD.

4/31 «.¾ÃÐÃÒÁ 2 (18) ¶.¾ÃÐÃÒÁ 2 ºÒ§Á´ ¨ÍÁ·Í§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10150 â·ÃÈѾ·ì 0-2877-1193-4 â·ÃÊÒà 0-2877-1440 E-mail : info@auriga.co.th www.auriga.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

ÍѤáà ´ÕàÇÅÅÍ»àÁé¹·ì º¨¡.

AKARAKORN DEVELOPMENT CO., LTD.

70/1 ËÁÙè 3 ¶¹¹ÊØÇÔ¹·Ç§Èì á¢Ç§áʹáʺ ࢵÁÕ¹ºØÃÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10510â·ÃÈѾ·ì 0-2914-8903-4 â·ÃÊÒà 0-2914-8868 E-mail : akarakorn@smartcastbuild.com www.smartcastbuild.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§§Ò¹Ãкºä¿¿éÒ »ÃÐ»Ò âÂ¸Ò ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ

 

ÍÒÃì ¾Õ ¡ÃØê» (Îèͧ¡§) º¨¡.

R.P. GROUP (HONGKONG) CO., LTD. 

65 ËÁÙè 4 ¶.ÊÒÂäËÁ ÊÒÂäËÁ ¡ÃØ§à·¾Ï 10220 â·ÃÈѾ·ì 0-2977-9066 â·ÃÊÒà 0-2997-8320 www.rpsatellite.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

ÍÒÃì·Õàͪ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

RTH CONSTRUCTION CO., LTD.

18 «.ÃÒÁ¤Óá˧ 60 á¡ 6 (Êǹʹ 6)

¶.ÃÒÁ¤Óá˧ ËÑÇËÁÒ¡ ºÒ§¡Ð»Ô ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 â·ÃÈѾ·ì 0-2735-1020-8 â·ÃÊÒà 0-2374-2251 E-mail : rth@rth.co.th  www.rth.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

ÍàÃÂì ¤Í¹Ê·ÃѤ·ìªÑè¹ º¨¡.

ARRAY CONSTRUCTION CO., LTD.

128/34 ªÑé¹ 4 Ëéͧ K ÍÒ¤Òþ­Òä·¾ÅÒ«èÒ ¶¹¹¾­Òä· á¢Ç§·Ø觾­Òä· à¢µÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 â·ÃÈѾ·ì 0-2612-0004, 087-588-3038 â·ÃÊÒà 0-2612-0004

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ ºÃÔ¡ÒëèÍÁá«Á »ÃѺ»Ãا µ¡áµè§

 

ÍÔµÑÅä·ÂÇÔÈÇ¡ÃÃÁ º¨¡.

ITALTHAI ENGINEERING CO., LTD.

2034/124 ÍÒ¤ÒÃÍÔµÑÅä·Â·ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 29 ¶.ྪúØÃյѴãËÁè ºÒ§¡Ð»Ô ËéÇ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10320 â·ÃÈѾ·ì 0-2723-4420-5, 0-2716-0100-4 â·ÃÊÒà 0-2723-4427 E-mail : eed@italthaiengineering.com www.Ital thaiengineering.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

 

ÍÔµÒàÅÕè¹ä·Â ´ÕàÇÅêÍ»àÁ¹µì ºÁ¨.

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL.

2034/132-161 ÍÒ¤ÒÃÍÔµÑÅä·Â·ÒÇàÇÍÃì ¶.ྪúØÃյѴãËÁè ºÒ§¡Ð»Ô ËéÇ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10320 â·ÃÈѾ·ì 0-2716-1600-700 â·ÃÊÒà 0-2716-1494 E-mail : Itdmail@italian-thai.co.th  www.itd.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

ÍÔ¹ ´Õ䫹ì á͹´ì ¤Í¹«ÑÅá·¹·ì

º¨¡. INDESIGN AND CONSULTANT

CO., LTD.

Êӹѡ§Ò¹ãË­è 11/1 «ÍÂàÍ¡ªÑ 76/1 ¶.àÍ¡ªÑ á¢Ç§ºÒ§ºÍ¹ ࢵºÒ§ºÍ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10150 â·ÃÈѾ·ì 0-2894-5227-8 Mobile: 081 254 1510 â·ÃÊÒà 0-2894-5229  Email : indesign_consultant@yahoo.com www.

indesign-th.com www.indesign-consultant.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡ẺʶһѵÂì Í͡ẺÊӹѡ§Ò¹ ·Ñ駧ҹÍ͡Ẻ §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ µ¡áµè§ÀÒÂã¹Êӹѡ§Ò¹ §Ò¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ¡ÒúÃÔËÒçҹ¡èÍÊÃéÒ§ 

 

ÍÕ.¨Õ. ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

E.G. CONTRUCTION CO., LTD.

4/20 ËÁÙè 9 ¶.¹ÇŨѹ·Ãì ¤Åͧ¡ØèÁ ºÖ§¡ØèÁ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230 â·ÃÈѾ·ì 0-2943-8844 â·ÃÊÒà 0-2943-8998 E-mail : contact@egc.co.th www.egc.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ºÃÔ¡ÒÃÃѺàËÁÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ §Ò¹àÃ觴èǹ §Ò¹»ÃѺ»Ãا «èÍÁá«Á

 

à͹Õèà¾ÅÊ º¨¡.

ANYPLACE CO., LTD.

1035/12 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· 71 á¢Ç§¤ÅͧµÑ¹à˹×Í à¢µÇѲ¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·ÃÈѾ·ì 0-2951-9874, 080-782-4490 â·ÃÊÒà 0-2381-4349 E-mail : info@anyplace.co.th   www.anyplace.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ºÃÔËÒçҹ¡èÍÊÃéÒ§ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Í͡Ẻµ¡áµè§ÀÒÂã¹ Í͡Ẻʶһѵ¡ÃÃÁ

 

àÍ ºÔÇ´ì áÁ๨àÁ¹·ì º¨¡.

A BUILD MANAGEMENT CO., LTD.

163 «.⪤ªÑÂÃèÇÁÁԵà (ÃѪ´Ò 19) ¶.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ ´Ô¹á´§ ´Ô¹á´§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 â·ÃÈѾ·ì 0-2690-7268, 0-2690-7468 â·ÃÊÒà 0-2690-7469  www.abuild.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ·Õè»ÃÖ¡ÉÒáÅФǺ¤ØÁ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ ÃѺÍ͡Ẻ áÅÐà¢Õ¹Ẻ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§

 

àÍ.àÍÊ.àÍ. ¡ÒêèÒ§ º¨¡.

A.S.A. ENGINEERING CO., LTD.

85/154 ËÁÙè 4 «.á¨é§ÇѲ¹Ð 27 ¶.á¨é§ÇѲ¹Ð µ.¤Åͧà¡Å×Í Í.»Ò¡à¡Ãç´ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11120 â·ÃÈѾ·ì 0-2573-5504 â·ÃÊÒà 0-2574-5329 E-mail : asak@samart.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§·ÑèÇä»

àÍê¡«¤Í¹ º¨¡.

XCON CO., LTD.

92, 94, 96 ¶.ÇÔÀÒÇ´Õ-ÃѧÊÔµ ´Ô¹á´§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 â·ÃÈѾ·ì 0-2275-5312 â·ÃÊÒà 0-2275-5311, 0-2275-5314 E-mail : sales@xcon.co.th www.xcon.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺÍ͡Ẻ ¡èÍÊÃéÒ§§Ò¹ Exhibition ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ

 

àÍàªÕ «Ô¹à·¤ º¨¡.

ASIA SYNTECH CO., LTD.

215/18 ËÁÙè 3 «.¾Ø·¸ºØªÒ 39 ¶.¾Ø·¸ºÙªÒ ºÒ§Á´ ·Ø觤ÃØ ¡ÃØ§à·¾Ï 10140 â·ÃÈѾ·ì 0-2869-3521, 0-2426-4351 â·ÃÊÒà 0-2896-3522 E-mail : asia_syntech@yahoo.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

àÍ.àÍÊ.áÍÊâ««ÔàÍ· à͹ÂÔà¹ÕÂÃÔè§ (1964)

º¨¡.

A.S.ASSOCIATE ENGINEERING

(1964) CO.,LTD.

230 «ÍÂÂÒÊÙº 1 ÇÔÀÒÇ´Õ-ÃѧÊÔµ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·ÃÈѾ·ì 0-2272-0030, 0-2272-0310-20 â·ÃÊÒà 0-2272-1000  www.asae1964.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§·ÑèÇä» §Ò¹â¸ҷءª¹Ô´

 

àÍç¹.ÍÒÃì.ÇÕ. ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

NRV CONSTRUCTION CO., LTD.

90/109 ËÁÙè 7 «.¾ËÅâ¸Թ 69 ¶.¾ËÅâ¸Թ ͹ØÊÒÇÃÕÂì ºÒ§à¢¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10220 â·ÃÈѾ·ì 0-2972-5227-9 â·ÃÊÒà 0-2972-5227-9 µèÍ 444 E-mail : nrv_construction@yahoo.com  www.nrv.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺ¡èÍÊÃéҧ;ÒÃìµàÁ¹µì

·ÑèÇä»

 

àÍç¹.àÍÊ.áÍÅ. ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡.

N.S.L. CONSTRUCTION CO., LTD.

1447 «.ÅÒ´¾ÃéÒÇ 94 (»Ñ­¨ÁÔµÃ) ¶.ÅÒ´¾ÃéÒÇ ÅÒ´¾ÃéÒÇ Çѧ·Í§ËÅÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 â·ÃÈѾ·ì 0-2934-7215-6 â·ÃÊÒà 0-2934-7215-6 E-mail : nsl_con@hotmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ºÃÔ¡ÒÃÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ áÅÐÍ͡Ẻ

 

àÍç¹.âÍ.ठà¾é¹·ì ˨¡.

N.O.K PAINT LTD., PART.

2 ¶.¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡ ¤Ñ¹¹ÒÂÒÇ ¡ÃØ§à·¾Ï 10320 â·ÃÈѾ·ì 0-2519-0440 â·ÃÊÒà 0-2519-0465 E-mail : contact@nokpaint.com  www.nokpaint.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ·ÒÊÕ ·ÒÊÕºéÒ¹ ÍÒ¤Òà â¤Ã§¡ÒÃ

àÍçÁ. ´ÑººÅÔÇ. ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ (àÇÊâ¡é ¡ÃØê»)

º¨¡.

M W ENGINEERING (WESCO GROUP)

CO., LTD.

11/18 ËÁÙè 19 «.24 ¶.¾Ø·¸Á³± ÊÒ 2

ÈÒÅÒ¸ÃÁʾ¹ì ·ÇÕÇѲ¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10170 â·ÃÈѾ·ì 0-2885-8820, 0-2885-7878 â·ÃÊÒà 0-2885-7494, 0-2885-9966

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ Í͡ẺÍÒ¤Òà âç§Ò¹

 

àÍÊ.¨Õ.àÍ¿ áÁ¤¤Ò¹Ô¤ «Ñ¾¾ÅÒ º¨¡.

S.G.F. MACHANIC SUPPLY CO., LTD.

44/29 ËÁÙè 4 «.ªÑ¾ġÉì 18 ¶.ºÃÁÃÒªª¹¹Õ µÅÔ觪ѹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10170 â·ÃÈѾ·ì 0-2882-1080, 08-3618-4555 â·ÃÊÒà 0-2882-1081

 ¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡Ẻ ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ µèÍàµÔÁºéÒ¹ ÍÒ¤Òà âç§Ò¹ ÇÑ´ µ¡áµè§ÀÒÂã¹ §Ò¹Ãкº áÅЧҹâ¸ҷÑèÇä»

 

àÍÊ.´Õ.«Õ. º¨¡.

S.D.C. CO., LTD.

408/53 ÍÒ¤ÒþËÅâ¸Թà¾ÅÊ ¶.¾ËÅâ¸Թ ÊÒÁàʹ㹠¾­Òä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10700 â·ÃÈѾ·ì 0-2278-1896, 0-2357-1474 â·ÃÊÒà 0-2278-4470 E-mail : contact@sdcconsultant.com www.sdcconsultant.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§ºéÒ¹ áÅÐÍÒ¤Ò÷ÑèÇä»

 

àÍÊ·ÕàÍç¹ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡. 

STN CONSTRUCTION CO., LTD.

1264 ¶.ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì á¢Ç§ÊǹËÅǧ ࢵÊǹËÅǧ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 â·ÃÈѾ·ì 0-2321-0060-1,  0-2720-5707â·ÃÊÒà 0-2321-8090

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

áÍ´ÇÒ¹«ì «ÕÇÔÅ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ º¨¡.

ADVANCE CIVIL ENGINEERING

CO., LTD. 

147, 149, 151 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· µ.»Ò¡¹éÓ Í.àÁ×ͧ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10270 â·ÃÈѾ·ì 0-2394-6830, 0-2756-1692 â·ÃÊÒà 0-2756-1692 E-mail : acesp147@hotmail.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺÍ͡Ẻ ¡èÍÊÃéÒ§áÅÐÃѺàËÁÒ

 

áÍ··ÃÕâÍ º¨¡.

ATRIO CO., LTD.

30/32 ËÁÙè 7 ¶.ÅÓÅÙ¡¡Ò µ.ÅÒ´ÊÇÒ Í.ÅÓÅÙ¡¡Ò ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12150 â·ÃÈѾ·ì 0-2533-2856, 0-2994-4619 â·ÃÊÒà 0-2533-2857 www.atrio.co.th 

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

áÍʤ͹ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ ºÁ¨.

ASCON CONSTRUCTION PCL.

17 «ÍÂÃÒÁ¤Óá˧ 60/2 á¢Ç§ËÑÇËÁÒ¡ ࢵºÒ§¡Ð»Ô ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 â·ÃÈѾ·ì  0-2735-

1999 â·ÃÊÒÃ 0-2735-4771 E-mail : construction

@asconthai.com www.asconthai.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡ẺáÅÐÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§

 

áÍÊà·¤ ÍÔ¹àµÍÃì๪Ñè¹á¹Å º¨¡.

AZTEC INTERNATIONAL LTD.

1000/40-41 ÍÒ¤ÒÃ¾ÕºÕ ·ÒÇàÇÍÃì ªÑé¹ 11

¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· 71 ¤ÅͧµÑ¹à˹×Í ¤ÅͧàµÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·ÃÈѾ·ì 0-2381-1688-9, 0-2381-1693 â·ÃÊÒà 0-2381-2800 E-mail : info@aztec.co.th www.aztec.co.th

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ¼ÙéÃѺàËÁÒ§Ò¹·ÑèÇä»

  

âÍ.·Õ.´Õ.ä«¹ì º¨¡.

O.T.DESIGN CO., LTD.

46 ËÁÙè 13 «.¾ËÅâ¸Թ 81 µ.¤Ù¤µ Í.ÅÓÅÙ¡¡Ò ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12310 â·ÃÈѾ·ì 0-2436-6956-8 â·ÃÊÒà 0-2536-6959  www.otdesign06.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§¤ÃºÇ§¨Ã »ÃѺ»ÃاµèÍàµÔÁÍÒ¤Òà ¨Ó˹èÒÂá¼è¹ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ¤ÍÁâ¾ÊÔµ

 

âÍ.·Õ.´Õ.ä«¹ì ¢Í¹á¡è¹ º¨¡.

O.T.DESIGN CO., LTD.

48/8 ËÁÙè 14 µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¢Í¹á¡è¹ 40000 â·ÃÈѾ·ì / â·ÃÊÒà 0-4324-7229, 083-155-4884 www.otdesign06.com

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§¤ÃºÇ§¨Ã »ÃѺ»ÃاµèÍàµÔÁÍÒ¤Òà ¨Ó˹èÒÂá¼è¹ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ¤ÍÁâ¾ÊÔµ

 

äÍà´Õ äÍ᤹ º¨¡.

I DEA I CAN CO., LTD.

44/99¶.ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ 65 á¢Ç§·èÒáÃé§ à¢µºÒ§à¢¹ ¡·Á.10320 â·ÃÈѾ·ì 0-2945-7172 â·ÃÊÒà 0-2945-7780 E-mail : ideaican@yahoo.co.th  www.ideaican.com 

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : Í͡Ẻ ÃѺÊÃéÒ§ºéÒ¹ Êӹѡ§Ò¹

 

äÎà·¤ ÍÔ¹àµÍÃì à«ÍÃìÇÔÊ º¨¡.

HI-TECH INTER SERVICE CO., LTD.

199/25 ËÁÙè·Õè 11 ¶¹¹à·¾ÒÃÑ¡Éì µÓºÅºÒ§¾ÅÕãË­è ÍÓàÀͺҧ¾ÅÕ ¨.ÊÁطûÃÒ¡ÒÃâ·ÃÈѾ·ì 0-2752-3399, 0-2750-5722, 0-2752-3003, 0-2750-8080

¸ØáԨËÃ×ͺÃÔ¡Òà : ÃѺÍ͡ẺáÅеԴµÑé§

§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ µèÍàµÔÁ ÍÒ¤ÒÃâç§Ò¹ ºéÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑ áÅЫèÍÁºÓÃا 

 

 

 

 

 

                                                                งานสร้างถนน สะพาน งานโยธา
             ROAD CONSTRUCTION - BRIDGES - CIVIL

 

SEAFCO PCL. 

144 ¶.¾ÃÐÂÒÊØàù·Ãì á¢Ç§ºÒ§ªÑ¹ ࢵ¤ÅͧÊÒÁÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10510 â·ÃÈѾ·ì 0-2919-0900-7, 0-2919-3360-5 â·ÃÊÒà 0-2919-0098, 0-2518-3088 E-mail : seafco

@seafco.co.th www.seafco.co.th

¼ÅÔµÀѳ±ìËÃ×ͺÃÔ¡Òà: ºÃÔ¡ÒÃà¨ÒÐàÊÒà¢çÁ ÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹ ¡Óᾧ¤Ñ¹´Ô¹ §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§àÊÒà¢çÁà¨ÒÐẺàËÅÕèÂÁ §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§ÊÃéÒ§ãµé´Ô¹ §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁâ¸ҷÑèÇä»

 

à´ç¡«ìµÃéÒ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ º¨¡. 

DEXTRA CONSTRUCTION CO., LTD. 

247 ÍÒ¤ÒÃÅØÁ¾Ô¹Õ 2 ªÑé¹ 5 ¶.ÊÒÃÊÔ¹ ÅØÁ¾Ô¹Õ »·ØÁÇѹ ¡·Á. 10330 â·ÃÈѾ·ì 0-2651-9027-36, 0-2254-0291-4 â·ÃÊÒà 0-2651-8001 E-mail : construction@dextragroup.com www.dextragroup.com 

¼ÅÔµÀѳ±ìËÃ×ͺÃÔ¡Òà: ¨Ó˹èÒ¡Óᾧä´ÍÐá¿ÃÁ ãËéºÃÔ¡ÒÃÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§Êоҹ ¶¹¹

à´çÁâ¡é ºÁ¨. 

DEMCO PCL. 

59 ËÁÙè 1 µ.Êǹ¾ÃÔ¡ä·Â Í.àÁ×ͧ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12000 â·ÃÈѾ·ì 0-2959-5811-5 â·ÃÊÒà 0-2959-5920, 0-2959-5824 E-mail : info@demco.co.th www.demco.co.th

¼ÅÔµÀѳ±ìËÃ×ͺÃÔ¡Òà: §Ò¹¼ÅÔµàÊÒâ¤Ã§àËÅç¡ §Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿éÒáÅÐà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡Å §Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁâ¸Ò

 

·Ô¾Ò¡Ã º¨¡. 

TIPAKORN CO., LTD. 

119 ËÁÙè16 ¶¹¹ÊØÇÔ¹·Ç§Èì á¢Ç§ÁÕ¹ºØÃÕ à¢µÁÕ¹ºØÃÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10510 â·ÃÈѾ·ì 0-2918-5500 â·ÃÊÒà 0-2918-9563-4 E-mail : info@tipakorn.co.th www.tipakorn.co.th

¼ÅÔµÀѳ±ìËÃ×ͺÃÔ¡Òà: §Ò¹¡èÍÊÃéÒ§¶¹¹ Êоҹ ´éÒ¹§Ò¹ªÅ»Ãзҹ §Ò¹ÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ áÅЧҹ¡èÍÊÃéÒ§·ÑèÇä»

 

à¹ÒÇÃѵ¹ì ¾Ñ²¹Ò¡Òà ºÁ¨. 

NAWARAT PATANAKARN PCL. 

2/3 ËÁÙè 14 ÍÒ¤Òúҧ¹Ò·ÒÇàÇÍÃì àÍ ªÑé¹ 18-19 ¶.ºÒ§¹Ò-µÃÒ´ ¡Á.6.5 µ.ºÒ§á¡éÇ Í.ºÒ§¾ÅÕ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10540 â·ÃÈѾ·ì 0-2730-2100â·ÃÊÒà 0-2751-9484  www.nawarat.co.th   

¼ÅÔµÀѳ±ìËÃ×ͺÃÔ¡Òà: ÃѺàËÁÒ¡èÍÊÃéÒ§  ÍÒ¤Òà âç§Ò¹ §Ò¹ªÅ»Ãзҹ¨Ó˹èÒÂà¢çÁ

ᾧâ¡ÅÔ¹ à«¿µÕé â»Ã´Ñ¡Êì º¨¡.

PANGOLIN SAFETY PRODUCTS

CO., LTD. 

318/10-22 «.ÊØ¢ØÁÇÔ· 22 (ÊÒ¹éÓ·Ô¾Âì) ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· á¢Ç§¤ÅͧàµÂ ࢵ¤ÅͧàµÂ ¡·Á. 10110  â·ÃÈѾ·ì 0-2259-0320-3, 0-2259-2680-3 â·ÃÊÒà 0-2259-5265 E-mail : sales@pangolin.co.th  www.pangolin.co.th   

¼ÅÔµÀѳ±ìËÃ×ͺÃÔ¡Òà: »éÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅЧҹ¨ÃҨà¼ÅÔµáÅШÓ˹èÒÂÍØ»¡Ã³ìà«¿µÕé ËÁÇ¡¹ÔÃÀÑ à¢çÁ¢Ñ´¹ÔÃÀÑ Ãͧà·éÒ Çѵ¶Ø´ÔºÃͧà·éÒ ÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹Ãкº·Ò§à´Ô¹ËÒÂ㨠ÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹Á×ÍáÅÐᢹ ÏÅÏ

 

Visitors: 372,792