ทีพีไอ โพลีน บมจ.

ทีพีไอ โพลีน บมจ.
TPI POLENE PCL.
26/56 .จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0-2285-5090, 0-213-1039, 091-379-8746
โทรสาร 0-2213-1035
E-mail : support@tpipolene.co.th,
E-mail : treenad13@gmail.com
www.tpipolene.co.th  

https://youtu.be/mNR71JaiDzc

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กระเบื้อง สี พื้น ผนัง  ตรา ทีพีไอ (TPI)