ทีพีไอ โพลีน บมจ.

ทีพีไอ โพลีน บมจ.
TPI POLENE PCL.
26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
Call Center 0-2678-6542-52, 085-487-2349
โทรศัพท์ 0-2213-1011, 0-
2285-5090, 0-213-1039
โทรสาร 0-
2213-1035
E-mail : support@tpipolene.co.th  E-mail : 
E-mail : treenad13@gmail.com    
www.tpipolene.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กระเบื้อง สี พื้น ผนัง  ตรา ทีพีไอ (TPI)