ดัน “Solar Roof” อย่างเสรี หนุนประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เอง

           ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ เห็นชอบโครงการปฏิรูปเร็วส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี แม้มีกระแสคัดค้าน แต่เสียงส่วนใหญ่ยังให้การสนับสนุน เดินหน้าสนับสนุนอย่างชัดเจนให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง ขายไฟฟ้าเองได้ จะส่งผลให้ต้นทุนของแผงโซลาร์ถูกลงในอนาคต 
       
นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ประธานที่ประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการปฏิรูปเร็ว ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี หรือ ระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร ที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน พิจารณาแล้วเสร็จมีข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญในด้านพลังงาน โดยภาครัฐต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน ประชาชนและชุมชนเป็นผู้ผลิตเพื่อใช้เองและจำหน่ายด้วย เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
       
การส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี คือ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา หรือตามพื้นที่ต่างๆ ของบ้านและอาคาร โดยมีข้อกำหนดให้เซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ หรืออุปกรณ์วัสดุต่างๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐาน โดยทางกระทรวงพลังงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ และวิธีการให้เจ้าของบ้านและอาคารเข้าร่วมโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุด รวมทั้งกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนที่เหลือหลังจากการใช้ในบ้านและอาคารในระดับที่เหมาะสม โดยภาครัฐบาลจะต้องบรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ PDP ด้วย และควรมีการลงทุนด้านสายส่งและสายจำหน่ายอย่างเหมาะสม รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องดังกล่าวด้านอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษีนำเข้าและภาษีเงินได้เพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
       
ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวอาจไม่เดินหน้าเท่าที่ควร โดยสมาชิกที่ยังไม่เห็นด้วยให้เหตุผลถึงความเป็นห่วงว่า อาจจะสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน เพราะโครงสร้างของบ้านทั่วไปไม่ได้ออกแบบให้ติดอุปกรณ์โซลาร์บนหลังคาและมีความกังวลว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นโลหะจะเป็นสื่อล่อฟ้าให้เกิดความเสียหายได้ และไม่ควรใช้ที่พักอาศัยของประชาชนเป็นหนูทดลองในการทดลองโครงการ ควรที่จะให้มหาวิทยาลัยหรือพื้นที่ที่มีความพร้อมทดลองติดตั้งและทดสอบเสียก่อน แต่ในที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการดำเนินการโครงการโดยสมาชิกให้ความเห็นว่า พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด หากมีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จะลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ รวมทั้งจะลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐ จากการดำเนินก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในชุมชนต่างๆ ที่เป็นปัญหามาโดยตลอด และมีการเสนอให้ขยายโครงการดังกล่าวไปยังหน่วยงานราชการ รวมทั้งขอให้ทางธนาคารของภาครัฐสนับสนุนเงินทุนสำหรับประชาชนที่มีความสนใจที่จะดำเนินโครงการอีกด้วย
       
ส่วนข้อกังวลเรื่องราคาต้นทุนที่สูง เชื่อว่าหากมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ราคาของแผงโซลาร์รูฟก็น่าจะมีราคาลดลง และกระบวนการตามโครงการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประชาชนประหยัด เพราะนอกจากจะลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นๆ ได้ด้วย ถือเป็นมติใหม่ในการปฏิรูปประเทศอีกด้วย
 
------------------------------

ที่มา :- http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=107&cno=6920

 ขอบคุณแหล่งที่มา : เรื่องและภาพจาก www.EnergySavingMedia.com