เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ บจก.

เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ บจก.
169/94-97 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5080-90
โทรสาร 0-2692-5091-2
E-mail : marketing@kenzai.co.th  
www.kenzai.co.th   
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : กระเบื้อง Kenzai

ฟาร์อีสท์ เซรามิค บจก.
FAREAT CERAMICS CO., LTD.
169/94-97 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5080-90
โทรสาร 0-2692-5091-2
E-mail : marketing@kenzai.co.th  
  www.kenzai.co.th   

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : กระเบื้อง Kenzai

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 369,617