ร็อคโคไทยเคมีคอลส์

ร็อคโคไทยเคมีคอลส์ บจก.
ROCCOTHAI CHEMICAL CO., LTD.
54/256 หมู่ 2 บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบีรี 11120
โทรศัพท์ 0-2968-3693, 0-2968-3762
โทรสาร 0-2584-1718
E-mail : info@roccothai.co.th
  www.roccothai.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :Waterproofing ,  Epoxy System , Floor Hardener  Ext.

Visitors: 334,436