คาวา อินเตอร์เนชั่นแนล เคมี บจก.

คาวา อินเตอร์เนชั่นแนล เคมี บจก.
KAWA INTERNATIONAL CHEMIC CO., LTD.

723 อาคารศุภาคาร ชั้น 3 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2439-1043-4
โทรสาร 0-2348-6558
E-mail : info@kawainter.com  
www.kawainter.com

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  อุตสาหกรรมเคมีก่อสร้าง

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: