เพเนตรอน (ไทยแลนด์) บจก.

เพเนตรอน (ไทยแลนด์) บจก.
PENETRON (THAILAND) CO., LTD.
56/147 หมู่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2757-9259
โทรสาร 0-2757-7232

E-mail : admin@penetron.co.th   
www.penetron.co.th  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :Waterroofing and Concrete Protection 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,238