โรเบิร์ต บ๊อช บจก. ROBESCH CO., LTD.

โรเบิร์ตบ๊อชบจก.
ROBESCH CO., LTD.
เอฟวายโอเซ็นเตอร์อาคาร 1 ชั้น 4 เลขที่ 2525 .พระราม 4 แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10130
โทรศัพท์ 0-2012-8770
E-mail : pornpatcharat@th.bosch.com  
http://th.bosch-pt.com/th/th/

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :เครื่องมือไฟฟ้าบ๊อช

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ