ที-เร็กซ์ (ไทยแลนด์)

ที-เร็กซ์ (ไทยแลนด์) บจก.
T-REX (THAILAND) CO., LTD.
179 หมู่ 7 ตงหนองแหน องพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ 0-2989-4663-4
 โทรสาร 0-29894665
E-mail : pimporn.b@trexthailand.com
www.trexthailand.com  
www.trexsteel.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  Building Structure  - Building for manufacturing plant , office , factory / Build Up Work - Build Up - Weld Beam  - Fabrication Beam  /  Machine part Structure - Machine Part , Conveyors and Bulk material Handling Equipments  / Gratin-Gutter, platform, stair tread Type Standard, Handmade


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 346,984