ฟาร์อีสท์ เซรามิค บจก.

ฟาร์อีสท์ เซรามิค บจก.
FAREAT CERAMICS CO., LTD.
169/94-97 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5080-90
E-mail : marketing@kenzai.co.th   
www.kenzai.co.th  
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : กระเบื้องเซรามิค

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,145