ยิปมั่นเทค บจก.

ยิปมั่นเทค บจก.
GYPMAN TECH CO., LTD.
9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 16 โซนเอ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2233-3089
E-mail : gmbuilder@gmgypsum.com  
www.gm-builder.com

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :โรงงานผู้ผลิตแผ่นยิปซั่ม ปูนผงยิปซั่ม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ