ยิปมั่นเทค บจก.

ยิปมั่นเทค บจก.
GYPMAN TECH CO., LTD.
  
9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 16 โซนเอ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2233-3089
 E-mail : gmbuilder@gmgypsum.com
www.gm-builder.com

https://youtu.be/tAoXT9FnCu0

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : โรงงานผู้ผลิตแผ่นยิปซั่ม ปูนผงยิปซั่ม